اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5673

شناسه ملی: 10860082971

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

کد پستی: 8916785384

آدرس: استان یزد ، شهرستان یزد ، بخش مرکزی ، شهر یزد ، اکبرآباد ، کوچه 50 کاشانی -LSB- اخوان -RSB- ، بن بست 2 اخوان ، پلاک 0 ، طبقه منفی 1

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/05/27:

900,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/05/1398 به پیشنهاد هییت مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت سرمایه از مبلغ 150000000 ریال به مبلغ 900000000 ریال از محل پرداخت نقدی طی گواهی بانکی شماره 84/98/3810 مورخ 04/06/1398 بانک توسعه تعاون شعبه شهید مطهری یزد افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد:ماده 5 : سرمایه شرکت مبلغ 900000000 ریال منقسم 100 سهم 9000000 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده میباشد.. ش 980606XXXX13716 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/03/1398 1 )آقای وهب مشایخی به کد ملی 443247XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره 2 ـ آقای ابوالفضل میرزا بابایی به کد ملی 443253XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای حسن اسد به کد ملی 443070XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند 2 )کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل شرکت آقای وهب مشایخی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد ش 980311XXXX00866 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ) آقای ابوالفضل میرزا بابایی به شماره ملی 443253XXXX و آقای وهب مشایخی به کد ملی 443247XXXX و آقای حسن اسد به کد ملی 443070XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 2 )آقای محمد حسین یاوری به کد ملی 443344XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا اسدیان پور به کد ملی 443266XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 3 )روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 980311XXXX88921 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/02/1398 محل شرکت در واحد ثبتی یزد به آدرس استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، اکبرآباد، کوچه 50 کاشانی[اخوان ]، بن بست 2 اخوان، پلاک 0 ، طبقه منفی 1 کدپستی 891678XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980305XXXX39426 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/02/1398 موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید ماده 2 : انجام امور خدمات تصویر برداری و رباتیک هوایی- اجرای پروژه های نقشه برداری پهپاد فتوگرامتری - پژوهش و تولید محتوا و آموزش رباتیک هوایی -بهره برداری تفریحی و ورزش از انواع پهپاد -تولید، خرید، فروش، واردات و تعمیرات انواع پهپاد - انجام امور نقشه برداری و ایجاد انواع بانک های اطلاعاتی مانند بانک های جغرافیایی و سنجش دور(GIS,GPS,RS,...) ضمنا انجام تمام فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم ش 980305XXXX29735 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/04/1397 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل میرزابابایی به کد ملی 443253XXXX و 2 ـ آقای محمد فراشاهی یزد به کد ملی 443191XXXX و آقای وهب مشایخی به کد ملی 443247XXXX انتخاب گردیدند وآقای حسن اسد به کد ملی 443070XXXX به عنوان بازرس اصلی وآقای حمیدرضا اسدیان پوربه کد ملی 443266XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 970424XXXX13250 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/04/1397 آقای محمد فراشاهی یزد به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای ابوالفضل میرزابابایی به سمت عضواصلی هییت مدیره و آقای وهب مشایخی به سمت نایب رییس هییت مدیره و کلیه اسناد و اواق بهادار و تعهدآور، وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا نایب رییس هییت مدیره جناب آقای وهب مشایخی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد ش 970424XXXX99945 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1395 با توجه به تغییر محل شرکت ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید:ماده 4 )آدرس:یزد بلوارشهیدآیت الله صدوقی کوچه شهید مهدی شیرغلامی پلاک 194 کدپستی 891661XXXX ش 951109XXXX69868 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/04/1395 آقای محمد فراشاهی یزد به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل آقای ابوالفضل میرزابابایی به سمت عضواصلی هییت مدیره آقای وهب مشایخی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اواق بهادار و تعهدآور، وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضا نایب رییس هییت مدیره جناب آقای وهب مشایخی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 950505XXXX02250 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هییت مدیره عبارتند از:آقای ابوالفضل میرزابابایی به کد ملی 443253XXXX آقای محمد فراشاهی یزد به کد ملی 443191XXXX آقای وهب مشایخی به کد ملی 443247XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 -آقای حسن اسد به کد ملی 443070XXXX به عنوان بازرس اصلی وآقای حمیدرضا اسدیان پوربه کد ملی 443266XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 -روزنامه کثیرالانتشار شرکت جام برتر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید 4 -صورتهای منتهی به سال 1393 و 1394 نیز تصویب گردید . ش 950505XXXX95861 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/08:

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پردیس بهین سازسهامی خاص به شماره ثبت 5673 و شناسه ملی 108600XXXX1 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/12/1393 بنابر گزارش هییت مدیره و بازرسین کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید. ش 940208XXXX30445 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/08:

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پردیس بهین سازسهامی خاص به شماره ثبت 5673 و شناسه ملی 108600XXXX1 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/12/1393 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ 150000000 ریال از محل پرداخت نقدی افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 150000000 ریال منقسم به 100 سهم 1500000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده میباشد. ش 940208XXXX87184 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/06:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن اسد بشماره ملی 443070XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا اسدیان پور بشماره ملی 443266XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جام یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضا هییت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد فراشاهی یزد بشماره ملی 443191XXXX و آقای ابوالفضل میرزابابایی بشماره ملی 443253XXXX و آقای وهب مشایخی بشماره ملی 443247XXXX ش 934250XXXX111811XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/06:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 29/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد فراشاهی یزد بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای وهب مشایخی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابوالفضل میرزا بابایی بسمت عضو هییت مدیره انتخاب و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و نیز سایر نامه های اداری به امضا منفرد نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 934250XXXX111811XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/28:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/6/91 آدرس شرکت به آدرس: بلوار مدرس خیابان صحرا جنب املاک رفاه کدپستی 891597XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 934250XXXX111600XXXX رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/20:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: با توجه به استعفای آقای ابوالفضل میرزا بابایی از سمت مدیر عامل ی در نتیجه آقای محمد فراشاهی یزد به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای ابوالفضل میرزا بابایی به سمت عضو هییت مدیره و آقای وهب مشایخی به عنوان نایب رییس کلا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا منفرد نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 934250XXXX111594XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/07:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 06/03/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 با توجه به استعفای آقای محمد حسین اسد از هییت مدیره در نتیجه اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند: آقایان ابوالفضل میرزا بابایی به کد ملی 443253XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و محمد فراشاهی یزد به کد ملی 443191XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای وهب مشایخی به کد ملی 443247XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد آقای وهب مشایخی نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 آقای حسن اسد به کد ملی 443070XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا اسدیان پور به کد ملی 443266XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار بشارت نو جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 تراز مالی سال 1391 مورد تصویب قرار گرفت. ش 934250XXXX111426XXXX رییس ثبت اسناد و املاک یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 7/3/1391 و گواهی مالیاتی به شماره 15293 مورخ 22/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 با توجه به نقل و انتقال سهام و خروج اکثریت اعضا هییت مدیره در نتیجه آقایان ابوالفضل میرزابابایی، محمد فراشاهی یزد، محمد حسین اسد به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 آقای وهب مشایخی به عنوان بازرس اصلی و حمید رضا اسدیان پور به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار بشارت نو جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 صورت های مالی سال 1390 مورد تصویب قرار گرفت. بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 7/3/1391 آقای محمد فراشاهی یزد به سمت رییس هییت مدیره ابوالفضل میرزابابایی به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد حسین اسد به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد نایب رییس هییت مدیره محمد حسین اسد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/6/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسن اسد محمدحسین یاوری خانم ملیحه امینی اصیل. 2 آقای وهب مشایخی به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود منتظر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار بشارت نو جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 صورتهای مالی سال 1388 بتصویب رسید. 5 به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/6/89 آقای حسن اسد به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین یاوری به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم ملیحه امینی اصیل به سمت عضو هییت مدیره تعین گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضای منفرد مدیر عامل آقای محمدحسین یاوری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی