اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1381/09/07:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی به شماره 30437/03 مورخ 7/9/81 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ 1/10/87 که برابر نامه شماره 16 مورخ 23/1/88 اداره تعاون شهرستان بابل ضمن تأئید ارسال گردیده تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1ـ با ورود و عضویت آقای عباس کاظمنژاد به شرکت تعداد اعضای شرکت از 7 نفر به 8 نفر و سرمایه شرکت از 000//ریال به 000/000/12 ریال افزایش پیدا کرده است. 2ـ با خروج و استناد آقای سیدمرتضی میربابائیانرودسری از شرکت تعداد اعضای شرکت از 8 نفر به 7 نفر و سرمایه شرکت از 000/000/12 ریال به 000/500/10 ریال کاهش پیدا کرده است. 3ـ آقایان فریدون رانتیسم، علی آقابراریان، محمد نوایینیا به عنوان عضو اصلی هیأتمدیره و آقای احمد نادریحیدری به عنوان عضو علیالبدل هیأتمدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 4ـ آقایان شیدکمال حسینینژادطبرستانی و عباس کاظمنژاد به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علیالبدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدهاند. 5ـ تراز مالی سال 86 شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 6ـ برابر صورتجلسه هیأتمدیره شرکت مورخ 2/10/88 آقای فریدون رانتیسم به سمت رئیس هیاتمدیره آقای علی آقابراریان به سمت نائبرئیس و آقای محمد نوائینیا به سمت منشی هیأتمدیره انتخاب گردیدند و آقایم محمدحسین حسینپور (خارج از هیأتمدیره) به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور (چک، سفته، بروات) با امضای ثابت آقای محمدحسن حسینپور (مدیرعامل) به اتفاق آقای فریدون دانتیسم (رئیس هیأتمدیره) با مهر شرکت و نامههای عادی با امضاء مدیرعامب با مهر شرکت دارای اعتبار خواهدبود. ثبت اسناد بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی