اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13725

شناسه ملی: 10660133672

تاریخ ثبت: 1388/02/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: کرمانشاه خیابان شهید جعفری کسری کوچه منصوبیان بن بست منصور فروتنی پلاک 5

کد پستی: 6718816895

تاریخ تاسیس: 1388/02/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/05:

31,500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/02/31:

3,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هومن بنیانی به شماره ملی 229905XXXX و آقای کامران حیدری به شماره ملی 325668XXXX و آقای علیرضا خادمی به شماره ملی 337978XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - خانم حسنا شریعتمداری به شماره ملی 325855XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش زارعی ده پهنی به شماره ملی 325550XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 970310XXXX52809 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای کامران حیدری بشماره ملی 325668XXXX به عنوان مدیرعامل، آقای هومن بنیانی بشماره ملی 229905XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای علیرضا خادمی بشماره ملی 337978XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل سفته، چک، برات و اسناد تعهدآور و کلیه نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 970310XXXX27331 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی کرمانشاه به آدرس کرمانشاه خیابان شهید جعفری(کسری)کوچه منصوبیان بن بست منصور فروتنی پلاک 5 کدپستی 671881XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960203XXXX36135 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ش 950824XXXX70664 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه از مبلغ 3000000 ریال به مبلغ 315XXXX0000 ریال از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت مورد تصویب مجمع واقع شد.در نتیجه سهام شرکت از تعداد 100 سهم 30000 ریالی به تعداد 100 سهم 315000000 ریالی بانام افزایش یافت. وماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 950824XXXX99186 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت حسنا شریعتمداری به شماره ملی 325855XXXX به عنوان بازرس اصلی و کیانوش زارعی ده پهنی به شماره ملی 325550XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950808XXXX50612 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای کامران حیدری به شماره ملی 325668XXXX به عنوان مدیر عامل، آقای عبدالرضا غلامی به شماره ملی 331927XXXX به عنوان رییس هییت مدیره، آقای هومن بنیانی به شماره ملی 229905XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا خادمی به شماره ملی 337978XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل سفته ،چک ،برات و اسناد تعهد آور و کلیه نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل آقای کامران حیدری همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 941002XXXX20137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هومن بنیانی به شماره ملی 229905XXXX و آقای کامران حیدری به شماره ملی 325668XXXX و آقای عبدالرضا غلامی به شماره ملی 331927XXXX و آقای علیرضا خادمی به شماره ملی 337978XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ خانم حسنا شریعتمداری به شماره ملی 325855XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش زارعی ده پهنی به شماره ملی 325550XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 941002XXXX05480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/20:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم حسنا شریعتمداری به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش زارعی ده پهنی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 1/7/94 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالرضا غلامی، آقای هومن بنیانی، آقای علیرضا خادمی، آقای کامران حیدری تا تاریخ 1/7/1394 4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالرضا غلامی به سمت رییس هییت مدیره، آقای هومن بنیانی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علیرضا خادمی به سمت عضو هییت مدیره، آقای کامران حیدری به سمت عضو هییت مدیره، آقای کامران حیدری به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد، اوراق بهادار، تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی، مکاتبات عادی و اداری و سایر نامه ها به امضا مدیر عامل آقای کامران حیدری منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 5/9/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 637070XXXX113334XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 02/08/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای ایرج خسروی به عنوان بازرس اصلی، خانم حسنا شریعتمداری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 31/02/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا خادمی و آقای عبدالرضا غلامی و آقای کامران حیدری و آقای هومن بنیانی تا تاریخ 31/02/1390/4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا خادمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالرضا غلامی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای کامران حیدری به سمت عضو هییت مدیره و آقای هومن بنیانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامران حیدری به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری بامضای منفرد مدیر عامل همراه مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 29/08/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 31/2/1388 تحت شماره 13725 و شناسه ملی 106601XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/2/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام خدمات اجرای ساختمان مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سازندگان حقوقی و انجام امور دفاتر فنی و اجرایی شرکتهای ساختمانی و خدمات فنی مهندسی و انجام کلیه امور خدمات مهندسی شامل مشاوره طراحی نظارت و اجرای پروژه های عمرانی در بخش خصوصی دولتی خصوصی دولتی در رشته های ابنیه راهسازی آبرسانی و فاضلاب مکانیک خاک تاسیسات برقی و مکانیکی صدور خدمات فنی مهندسی صادرات و واردات کالا و خدمات مجاز و اخذ نمایندگی های مجاز. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان کرمانشاه ـ شهر کرمانشاه 22 بهمن ـ چهارراه نوبهار ابتدای سی متری اول پلاک 52 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/3 ریال منقسم به یکصد سهم 000/30 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد، که مبلغ 000/050/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1006/133 مورخ 23/2/1388 نزد بانک رفاه شعبه دیزل آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای کامران حیدری بسمت رییس هییت مدیره، 2 ـ 5 ـ آقای هومن بنیانی بسمت نایب رییس هییت مدیره، 3 ـ 5 ـ آقای عبدالرضا غلامی بسمت عضو هییت مدیره، 4 ـ 5 ـ آقای عبدالرضا غلامی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ بروات نامه های عادی و اداری بامضای منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ خانم روناک حدیدی به عنوان بازرس اصلی، 2 ـ 2 ـ خانم حسنا شریعتمداری به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی