اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1500

شناسه ملی: 10260187772

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 8173696833

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/1396 مرکز اصلی شرکت در اصفهان به استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان چهار باغ بالا خیابان بوستان ملت خیابان چهار باغ بالا پلاک 0 مجتمع تجاری کوثر طبقه دوم واحد 403

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/1396 مرکز اصلی شرکت در اصفهان به استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان-چهار باغ بالا-خیابان بوستان ملت-خیابان چهار باغ بالا-پلاک 0 -مجتمع تجاری کوثر-طبقه دوم-واحد 403 -کدپستی 817369XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 961219XXXX14834 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتحساب سود و زیان و ترازنامة شرکت مربوط به سال مالی 1393 به تصویب رسید. ـ آقای احسان صالحی به شماره ملی 128890XXXX ، آقای امین صالحی حسین آبادی به شماره ملی 128912XXXX و آقای اکبر صالحی حسین آبادی به شماره ملی 128853XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای اصغر صالحی حسین آبادی به شماره ملی 128861XXXX و آقای محمد شیشه فروش به شماره ملی 128539XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای سال 1395 انتخاب شدند. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 951116XXXX32496 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/7/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احسان صالحی به شماره ملی 128890XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای امین صالحی حسین آبادی به شماره ملی 128912XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهندس اکبر صالحی حسین آبادی به شماره ملی 128853XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس مدیره و مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ـ مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 951116XXXX21698 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه شرکت مربوط به سال مالی 1391 تصویب گردید 2 ـ آقای احسان صالحی به شماره ملی 128890XXXX و آقای امین صالحی حسین آبادی به شماره ملی 128912XXXX و آقای اکبرصالحی حسین آبادی به شماره ملی 128853XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ 3 آقای اصغر صالحی حسین آبادی به کد ملی 128861XXXX و آقای امیر عباس معظمی گودرزی به کد ملی 413068XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ـ 4 روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 931210XXXX37614 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 1/5/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: احسان صالحی با کد ملی 128890XXXX و کدپستی 813471XXXX به سمت رییس هییت مدیره و امین صالحی حسین آبادی با کد ملی 128912XXXX و کدپستی 813471XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و اکبر صالحی حسین آبادی با کد ملی 128853XXXX کدپستی 813471XXXX به سمت مدیر عامل و آنیتا شوشتری با کد ملی 045287XXXX و کدپستی 813471XXXX و مریم صالحی حسین آبادی کد ملی 128923XXXX و کدپستی 813471XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا رییس، نایب رییس و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 12/6/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 4/10/89 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ آقایان اکبر صالحی حسین آبادی بشماره ملی 128853XXXX و کدپستی 813471XXXX و احسان صالحی بشماره ملی 128890XXXX و کدپستی 817564XXXX و امین صالحی حسین آبادی بشماره ملی 128912XXXX و کدپستی 813471XXXX و خانمها آنیتا شوشتری نیا بشماره ملی 045287XXXX و کدپستی 817564XXXX مریم صالحی حسین آبادی بشماره ملی 128923XXXX و کدپستی 817347XXXX1 بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و خانم نوشین حمصیان اتفاق بشماره ملی 128909XXXX و کدپستی 816386XXXX و آقای امیر عباس معظمی گودرزی بشماره ملی 413068XXXX و کدپستی 816381XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای احسان صالحی را بسمت رییس هییت مدیره آقای امین صالحی حسین آبادی را بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای اکبر صالحی حسین آبادی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رییس نایب رییس و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 12/10/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/12/13:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 27/11/1388 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 آقایان اکبر صالحی حسین آبادی و احسان صالحی و امین صالحی حسین آبادی و خانمها آنیتا شوشتری نیا و مریم صالحی حسین آبادی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ 2/10/89 و خانم نوشین حمصیان اتفاق و آقای امیر عباس معظمی گودرزی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 هییت مدیره از بین خود آقای احسان صالحی را به سمت رییس هییت مدیره، امین صالحی حسین آبادی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای اکبر صالحی حسین آبادی را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضای از سه امضا رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره و یا مدیر عامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 5/12/88 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 10/10/83 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. 1 - آقایان احسان صالحی، محمد فروزمهر، اکبر صالحی حسین آبادی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای رسول بدیهی و خانم نوشین حمصیان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای احسان صالحی را به سمت رییس آقای محمد فروزمهر را به سمت نایب رییس ( هییت مدیره) و آقای اکبر صالحی حسین آبادی را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. ماده 23 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از سه نفر اعضا اصلی که از بین صاحبان سهام شرکت انتخاب می شوند اداره می گردد ضمناً شرکت می تواند یک یا دو نفر عضو علی البدل نیز انتخاب نماید. مسیول ثبت شرکت های اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی