اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 16693

شناسه ملی: 10260376240

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/25:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/05/03:

2,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی جبارنیا با دریافت 500000 ریال و خانم عادله زارع مهرجردی با دریافت 500000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر در شرکت هیچ حق و حقوق و سمتی ندارند. سرمایه شرکت از مبلغ 2000000 ریال نقدی به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده 3 اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد.سرمایه شرکت 1000000 ریال نقدی است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفت. شرکا و سهم الشرکه آنها: آقای علیرضا ایرج شاهی دارنده 670000 ریال و آقای سعید علی اکبری خوندابی دارنده 330000 ریال سهم الشرکه. ش 960426XXXX53721 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/05/1395 آقای علیرضا ایرج شاهی فرزند بهروز به شماره شناسنامه 127143XXXX و کد ملی 127143XXXX با پرداخت مبلغ 670000 ریال و آقای سعید علی اکبری خوندابی فرزند علی به شماره شناسنامه 127144XXXX و کد ملی 127144XXXX با پرداخت مبلغ 330000 ریال به صندوق شرکت وارد شرکت و جز شرکا شرکت محسوب گردیدند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 2000000 ریال افزایش یافت و ماده سه اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: * ماده سه اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 2000000 ریال نقدی است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفت. ـ اسامی شرکا جدید و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح میباشد: آقای علی جبارنیا دارنده 500000 ریال سهم الشرکه، خانم عادله زارع مهرجردی دارنده 500000 ریال سهم الشرکه، آقای علیرضا ایرج شاهی دارنده 670000 ریال سهم الشرکه، آقای سعید علی اکبری خوندابی دارنده 330000 ریال سهم الشرکه. ش 951014XXXX12823 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 18 اصلاحی: اداره امور شرکت به عهده یک نفر- مدیر عامل که برای مدت پنج سال از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب گردیده است.ماده 19 اصلاحی: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. در ماده 21 اساسنامه عبارت هییت مدیره در اول ماده حذف و عبارت مدیرعامل جایگزین آن گردید. ش 950213XXXX75433 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم عادله زارع مهرجردی به شماره ملی 129245XXXX به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت 5 سال ( 23/8/1399 ) انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ش 950218XXXX12427 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/8/1394 مدت فعالیت شرکت برای مدت 5 سال تمدید گردید. ش 940918XXXX45972 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/08/1394 خانم عادله زارع مهرجردی به شماره ملی 129245XXXX و آقای علی جبارنیا به شماره ملی 128814XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 5 سال انتخاب گردیدند. ش 940918XXXX64222 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/08/1394 خانم عادله زارع مهرجردی به شماره ملی 129245XXXX به سمت مدیرعامل و آقای علی جبارنیا به شماره ملی 128814XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت 5 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940918XXXX15143 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/05:

طبق نامه شماره 2184/92/307 مورخ 29/3/92 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان باستناد صورت جلسات مجمع فوق العاده شرکا مورخ 23/8/84 مدت شرکت برای پنج سال دیگر تمدید شد و آقای عبدالرضا جبار دارجانی به سمت مدیر عامل و علی جبار نیا به سمت رییس هییت مدیره برای پنج سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است و طبق صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ 22/8/89 مدت فعالیت شرکت برای پنج سال دیگر تمدید شد و خانم عادله زارع مهرجردی با پرداخت مبلغ 000/500 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت و سرمایه از مبلغ یک میلیون ریال بمبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافت و ماده 3 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد سرمایه شرکت مبلغ 000/500/1 ریال نقدی است که تماما بصورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت و آقای عبدالرضا جبارنیا به سمت مدیر عامل و علی جبار نیا به سمت رییس هییت مدیره برای مدت پنج سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است شرکا فعلی و میزان سهم الشرکه هر یک بقرار زیر است 1 علی جبار نیا فرزند پرویز شماره شناسنامه 785 و متولد 1/3/57 اصفهان کد ملی 128814XXXX و کدپستی 815463XXXX دارنده 000/500 ریال 2 خانم عادله زارع مهرجردی فرزند محمد رضا شناسنامه شماره 6753 متولد 13/12/64 اصفهان کد ملی 129245XXXX و کدپستی 819368XXXX دارنده 000/500 ریال سهم الشرکه 3 عبدالرضا جبار نیا فرزند ناصر شناسنامه شماره 2757 متولد 29/6/40 تهران کد ملی 004566XXXX و کدپستی 815813XXXX دارنده 000/500 ریال سهم الشرکه؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 5/4/92 تکمیل گردید. ش 101000XXXX117212XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/13:

برابر صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ 11/4/92 تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده اتخاذ گردید: 1 آقای عبدالرضا جبار نیا با دریافت تمام مبلغ 000/500 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید در نتیجه شرکا فعلی و میزان سهم الشرکه هر یک عبارتست از آقای علی جبار نیا فرزند پرویز به شماره شناسنامه 785 صادره از اصفهان و کد ملی 128814XXXX دارای 000/500 ریال و خانم عادله زارع مهرجردی فرزند محمد رضا شماره شناسنامه 6753 صادره از اصفهان و کد ملی 129245XXXX دارای 000/500 ریال سهم الشرکه. سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بمبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده 3 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد سرمایه یک میلیون ریال نقدی است که تماما پرداخت و در اختیار مدیران شرکت می باشد 2 ماده 19 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است 3 خانم عادله زارع مهرجردی به سمت مدیر عامل و آقای علی جبار نیا به سمت رییس هییت مدیره برای بقیه مدت 5 سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر می باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 13/5/92 تکمیل شد ش 101000XXXX117212XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی