اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3026

شناسه ملی: 10460063625

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد * محل شرکت به استان زنجان شهرستان زنجان بخش مرکزی شهر زنجان جاوید کوچه شهیدرسول ستاری خیابان فداییان اسلام پلاک 96 ساختمان سینا طبقه دوم واحد 6

کد پستی: 4514633433

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/04/24:

5,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *محل شرکت به:استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ بخش مرکزی ـ شهر زنجان ـ جاوید ـ کوچه شهیدرسول ستاری ـ خیابان فداییان اسلام ـ پلاک ـ 96 ـ ساختمان سینا ـ طبقه دوم ـ واحد 6 ـ کدپستی 451463XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961107XXXX34254 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ) آقای سیامک داداشی به شماره ملی 428493XXXX با پرداخت مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به میزان 25XXXXXXXX ریال افزایش داد. 2 ) آقای رضا بدیعی به شماره ملی 005727XXXX با پرداخت مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به میزان 25XXXXXXXX ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال افزایش و ماده 4 اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. مدیرعامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود. میزان سهم الشرکه سهامداران بشرح ذیل می باشد: رضا بدیعی 25XXXXXXXX ریال سهم الشرکه سیامک داداشی 25XXXXXXXX ریال سهم الشرکه ش 950430XXXX83536 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 0 آقای رضا بدیعی با کد ملی 005727XXXX با پرداخت 499 . 500 . 000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 500 . 000 . 000 ریال افزایش داد. 0 آقای سیامک داداشی با کد ملی 428493XXXX با پرداخت 499 . 500 . 000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 500 . 000 . 000 ریال افزایش داد. 0 نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 به 000/000/000/1 ریال افزایش و ماده 4 اساسنامه اصلاح شد ش 930801XXXX50533 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم ملیحه رشتچی به شماره ملی 428475XXXX به موجب سند صلح شماره 10674 مورخ 26/05/93 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 71 حوزه ثبتی زنجان مبلغ 100000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای رضا بدیعی به شماره ملی 005727XXXX واگذار نمود وازشرکت خارج شد. ـ خانم زهرا طالبی به شماره ملی 428472XXXX به موجب سند صلح شمار 10675 مورخ 03/06/93 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 71 حوزه ثبتی زنجان مبلغ 100000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای سیامک داداشی به شماره ملی 428493XXXX واگذار نمود و از شرکت خارج شد. ش 930701XXXX53644 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/8/89 شرکت مزبور که در مورخ 21/9/89 واصل گردیده: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1388 بتصویب رسید. 2 ـ آقای ساعد صدیقیان به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد عیسی بیگلو به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. 3 ـ اعضای هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: زهرا طالبی، ملیحه رشتچی، رضا بدیعی 4 ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/8/89 خانم زهرا طالبی بسمت رییس هییت مدیره و خانم ملیحه رشتچی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا بدیعی بسمت مدیر عامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای رضا بدیعی همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی نامه های اداری با امضا یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 5 ـ دفتر در مورخ 28/9/89 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/06/16:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/5/87 شرکت مزبور که در مورخ 12/6/87 واصل گردیده است: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1386 بتصویب رسید. 2 آقای علی علوی به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی محمدیون فرد زنجانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 اعضای هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا بدیعی، خانمها زهرا طالبی و ملیحه رشتچی. 4 بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/5/87 خانم زهرا طالبی به سمت رییس هییت مدیره و ملیحه رشتچی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا بدیعی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره باامضای مدیر عامل و همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات باامضای مدیر عامل و در غیاب وی باامضای یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 دفتر در مورخ 16/6/87 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی بطورفوق العاده مورخ 25/3/85 شرکت مزبور که در تاریخ 25/3/85 واصل گردیده: 1 - ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 1384 به تصویب رسید . 2 - آقای علی علوی به سمت بازرس اصلی وآقای ارسلان الهیاری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - اعضای هییت مدیره به مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. 4 - به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 25/3/85 خانم زهرا طالبی به سمت رییس هییت مدیره وخانم ملیحه رشتچی به سمت نایب رییس هییت مدیره ورضا بدیعی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند . امضای کلیه اوراق واسناد تعهد آور از جمله چک - سفته - بروات وغیره با امضای مدیر عامل همراه بامهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضای مدیر عامل درغیاب وی با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . 5 - باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/3/85 محل شرکت به آدرس زنجان خیابان جاوید ساختمان سینا واحد 6 شماره تلفنهای 76 - 3227975 تغییر یافت درنتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. 6 - باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/3/85 مواردی به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید : ارایه کلیه خدمات اداری ، دفتری وپشتیبانی ، طبخ غذا وسایل نظافت سرایداری ایجاد وتوسعه ونگهداری فضای سبز وخدمات شهری - ارایه خدمات فنی ونگهداری تاسیسات -ایجاد نگهداری وپشتیبانی پستهای هوایی ودکلهای فشار قوی ، روشنایی معابر وکلیه خدمات تلفنهای همگانی ودفاتر مخابراتی وبهره برداری ها امور مشترکین وتوزیع سود خدمات فشار قوی وکابل کشی ومفصل بندی برق ومخابرات واردات وصادرات کالا های مجاز - شرکت درکلیه مناقصات ادارات وشرکتها تامین نیروی انسانی درموضوعات فوق الذکر درنتیجه ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. 7 - دفتر درمورخ 27/3/85 تکمیل وامضا شد. مسیول ثبت شرکتهای زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی