اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 228260

شناسه ملی: 10102693976

تاریخ ثبت: 1383/05/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

کد پستی: 1991613859

آدرس: تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز شمالی ، خیابان زاینده رود ، پلاک 16 ، طبقه 4 ، واحد 8

تاریخ تاسیس: 1383/05/24

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرهاد باقری به شماره ملی 216158XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمد حسین زارع شحنه شماره ملی 006134XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای علی بهزادی منفرد به شماره ملی 006481XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981025XXXX61481 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای محمد حسین زارع شحنه به شماره ملی 006134XXXX - آقای علی بهزادی منفرد به شماره ملی 006481XXXX - آقای فرهاد باقری به شماره ملی 216158XXXX - آقای سعید رضایی به شماره ملی 056995XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محسن صادقی مورچه خورتی به شماره ملی 001769XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 981025XXXX38362 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی بهزادی منفرد به شماره ملی 006481XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای محمد حسین زارع شحنه شماره ملی 006134XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای فرهاد باقری به شماره ملی 216158XXXX به سمت رییس هییت مدیره تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960807XXXX85593 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای علی بهزادی منفرد به شماره ملی 006481XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای محمد حسین زارع شحنه شماره ملی 006134XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای فرهاد باقری به شماره ملی 216158XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940314XXXX13767 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی بهزادی منفرد به شماره ملی 006481XXXX آقای فرهاد باقری به شماره ملی 216158XXXX آقای محمد حسین زارع شحنه به شماره ملی 006134XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند سعید رضایی به شماره ملی 056995XXXX به سمت بازرس اصلی خانم نسرین هاشم زاده به شماره ملی 620972XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. پ 940314XXXX14566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی بهزادی منفرد به شماره ملی 006481XXXX و آقای فرهاد باقری به شماره ملی 216158XXXX و آقای کاوس رشیدی ورنکشی به شماره ملی 006489XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - آقای سعید رضایی به شماره ملی 056995XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم نسرین هاشم زاده به شماره ملی 620972XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 931223XXXX96167 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان زاینده رود، پلاک 16 ، طبقه 4 ، واحد 8 کدپستی 199161XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 931220XXXX98952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی بهزادی منفرد به شماره ملی 006481XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای کاوس رشیدی ورنکشی به شماره ملی 006489XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای فرهاد باقری به شماره ملی 216158XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 931220XXXX83665 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/09/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/7/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 28/7/89 واصل گردید: خدیجه خسروی نجات دارای کد ملی 1 503806 387 به سمت بازرس اصلی و هدیه افشارفرد دارای کد ملی 1 005612 008 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی بهزادی منفرد دارای کد ملی 9 481364 006 و فرهاد باقری دارای کد ملی 1 158196 216 و کاوس رشیدی ورنکش 6 489930 006 ضمنا نشانی شرکت در تهران به م ونک خ ملاصدرا خ شیراز شمالی خ زاینده رود پ 16 ط 4 واحد 8 کدپستی 199161XXXX منتقل شد. علی بهزادی منفرد به سمت رییس هییت مدیره، کاووس رشیدی ورنکش به سمت نایب رییس هییت مدیره، فرهاد باقری به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند: امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/10/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/8/88 شرکت مزبور که در تاریخ 16/9/88 واصل گردید: خدیجه خسروی نجات به سمت بازرس اصلی و فروغ لطفی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی بهزادی منفرد به سمت رییس هییت مدیره و کاووس رشیدی ورنکش به سمت نایب رییس هییت مدیره و فرهاد باقری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 28/4/85 واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 84 به تصویب رسید. خانم محبوب وزیری به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید قدری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان وحید ابراهیمی- فرهاد باقری و علی بهزادی منفرد به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/4/85 آقایان فرهاد باقری به سمت رییس هییت مدیره و علی بهزادی منفرد به سمت نایب رییس هییت مدیره و وحید ابراهیمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/7/84 شرکت مزبور که در تاریخ 27/7/84 واصل گردید. خانم محبوب وزیری بسمت بازرس اصلی و خانم ناهید قدری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان فرهاد باقری ـ علی بهزادی منفرد ـ وحید ابراهیمی. آقایان فرهاد باقری بسمت رییس هییت مدیره و علی بهزادی منفرد بسمت نایب رییس هییت مدیره و وحید ابراهیمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیرعامل به تنهایــی همــراه با مهــر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضــا مدیـرعامل به تنهایــی همــراه با مهــر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 24/5/83 تحت شماره 228260 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/5/83 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آفرینش آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: طراحی تامین تجهیزات و اجرای پروژه های برق نیروگاهی صنعتی نفت و گاز انرژی اتوماسیون سیستمهای حفاظتی شرکت در مناقصات و مزایده ها تحصیل وام و اعتبار از بانک ها اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بهشتی خ خالداسلامبولی کوچه 8 پ 6 واحد 6/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 50 ریال منقسم به 5000 سهم 000 ‚ 10 ریالی بانام که مبلغ 000 ‚ 500 ‚ 17 ریال آن طی گواهی شماره 208/784/5/12 مورخه 17/5/83 بانک صادرات شعبه خالداسلامبولی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: آقایان فرهاد باقری عضو و رییس هییت مدیره و علی بهزادی منفرد عضو و نایب رییس هییت مدیره و وحید ابراهیمی مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال می باشند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل بتنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: خانم محبو به وزیری بازرس اصلی و خانم ناهید قدری بازرس علی البدل برای مدت یکسال می باشند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی