اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 689

شناسه ملی: 10380085157

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/21:

4,167,327,885 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/04/26:

8,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/07:

825,328,300 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1398 و برابر نامه شماره 10514 مورخ 30/6/1398 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیشابور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به 29 اسفند ماه 97 به تصویب رسید. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت برای سال منتهی به 29/12/1398 انتخاب شد. آقای محمود بخشی نیا با کد ملی 106284XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی حجی آبادی با کد ملی 106279XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش 980808XXXX08860 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/10/1397 و به استناد نامه شماره 12782 مورخ 18/07/1397 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیشابور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه 139730XXXX93000902 مورخ صدور 11/10/1397 در سطر چهارم آگهی کد ملی آقای حسن یزدی 106354XXXX صحیح میباشد و در سطر پنجم کد ملی آقای یاسر احسانیان 106288XXXX صحیح میباشد و آقای احمد حاجی آبادی به شماره ملی 574977334 به عنوان عضو هییت مدیره از قلم افتاده که بدین وسیله اصلاح میگردد ش 971205XXXX65133 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1397 و به استناد نامه شماره 12782 مورخ 18/07/1397 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیشابور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یاسر احسانیان به شماره ملی 106288XXXX حسن یزدی به شماره ملی 106354XXXX محمد خاکباز شماره ملی 106041XXXX علی درم به شماره ملی 644898XXXX احمد حاجی آبادی به شماره ملی 574973XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند وحید صادقی به شماره ملی 749310051 علی رباطی به شماره ملی 574977334 سیدمرتضی حسینی به شماره ملی 007253912 به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند و آقای محمود بخشی نیا شماره ملی 106284XXXX به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ضورتهای مالی سال 96 به تصویب رسیدو کاهش سرمایه به مبلغ 4 . 151 . 797 . 885 ریال مورد تصویب قرار گرفت روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش 971015XXXX18464 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/04/1397 به استناد نامه شماره 12782 مورخ 18/07/1397 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن یزدی به شماره ملی 106288XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی درم به شماره ملی 644898XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای یاسر احسانیان به شماره ملی 106288XXXX7 به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند و آقای محمد خاکباز به سمت مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب شدند و کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای محمد خاکباز (مدیرعامل) و آقای حسن یزدی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضا آقای محمد خاکباز (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 971015XXXX58474 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/11/1396 ونامه شماره 8943 مورخ 22/05/1397 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان نیشابور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدید شرکت تصویب گردید. ـ نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور بخش مرکزی شهر نیشابور محله قدس کوچه بهورز 1 خیابان بهورز پلاک صفر مجتمع بلوک 16 طبقه همکف تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید. ش 970721XXXX51331 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/11/1396 ونامه شماره 2196 مورخ 01/02/1397 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی نیشابورتصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. ـ 2 روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت برای سال منتهی به 29/12/1396 انتخاب شد. ـ 3 محمودبخشی نیا 106284XXXX 11 به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا صاحبکار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ 4 افزایش سرمایه به مبلغ 416732XXXX ریال به تصویب رسید ش 970323XXXX60727 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1395 ونامه شماره 19323 مورخ 12/08/1395 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی نیشابور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه سال مالی 94 به تصویب رسید. ـ سرمایه شرکت به مبلغ 8XXXXXXXX0 ریال افزایش یافت. ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت برای سال منتهی به 29/12/1395 انتخاب شد ـ حمیدرضا صاحبکار کد ملی 106277XXXX به سمت بازرس اصلی سیدعلی سرابیان کد ملی 003655XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 951005XXXX96553 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/10/1393 و نامه شماره 18883 مورخ 18/8/94 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیشابور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - جلال سعادتی کد ملی 106275XXXX به سمت بازرس اصلی و علی سرابیان کد ملی 003655XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 - صورتهای مالی سالهای 91 و 92 به تصویب رسید. ش 950430XXXX33151 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 07/04/1394 و نامه شماره 23314 مورخ 23/10/94 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیشابور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یاسر احسانیان کد ملی 106288XXXX و حسن یزدی کد ملی 106354XXXX و احمد حاجی آبادی کد ملی 574973XXXX و وحید صادقی کد ملی 007253XXXX و محمد خاکباز کد ملی 106041XXXX به سمت اعضای اصلی و مجید محیطی کد ملی 006679XXXX و سید جلال حسینی کد ملی 106156XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند 2 - سرمایه شرکت از مبلغ 777520000 ریال به مبلغ 825328300 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 - -سید علی سرابیان کد ملی 003655XXXX به سمت بازرس اصلی و جلال سعادتی فر کد ملی 106275XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 4 - صورتهای مالی 1393 به تصویب رسید. ش 950430XXXX05186 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/04/1394 و نامه شماره 23314 مورخ 23/10/94 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیشابور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: یاسر احسانیان کد ملی 106288XXXX به سمت عضو اصلی و حسن یزدی کد ملی 106354XXXX به سمت رییس و احمد حاجی آبادی کد ملی 574973XXXX به سمت نایب رییس و وحید صادقی کد ملی 007253XXXX به سمت منشی هییت مدیره و محمد خاکباز کد ملی 106041XXXX به سمت عضو اصلی و مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند 2 - -کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهد آور بانکی از قیبل چک, سفته , برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمد خاکباز(مدیر عامل) و آقای حسن یزدی(رییس) در غیاب امضای آقای محمد خاکباز(مدیر عامل) ومهر شرکت دارای اعتبار است واسنادعادی و نامه ها با امضای آقای حسن یزدی(رییس هییت مدیره) ومهر شرکت معتبر خواهدبود. ش 950430XXXX75935 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی