اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8119

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/3/86 شرکت مزبور که در تاریخ 22/3/86 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان حسن منوریان بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و علی حقایقی بسمت نایب رییس هییت مدیره و یداله اربابی بسمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از دو نفر اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/04/15:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/3/84 شرکت مزبور که در تاریخ 18/3/84 واصل گردید: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی 83 به تصویب رسید. آقای آشور ثمر حاجیان به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رضایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان حسین منوریان به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و علی حقایقی به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره و یداله اربابی به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 4/5/83 واصل گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. 2 آقای آشور تمرزشمس حاجیان به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رضایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی