اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4059

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 15/5/87 شرکت تعاونی 2727 خوش دوخت مریم بشماره ثبت 4059 و برابر تاییدیه شماره 1697 مورخ 21/5/87 اداره تعاون شهرستان خرم آباد تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد. 1 ـ مریم سرتیپ نیا بسمت مدیرعامل و امین سرتیپ نیا بسمت رییس هییت مدیره و فریده رشیدیان بسمت نایب رییس هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و غیره با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت دارای اعتبار و در غیاب رییس هییت مدیره امضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 2 ـ افراد مندرج در بند یکم بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و سجاد سرتیپ نیا بسمت عضو علی البدل هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب شدند. 3 ـ جهانشاه سرتیپ نیا و فرشته سرتیپ نیا بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی