اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1308

شناسه ملی: 14005762101

تاریخ ثبت: 1395/01/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/01/26

آدرس: استان خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، بلوار امام خمینی ، روبروی هلال احمر ساختمان قدیم اداره منابع طبیعی و ابخیزداری ،

کد پستی: 9771993681

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/06/30:

171,700,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/01/26:

165,800,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/06/1397 و مجوز شماره 18410312/111/11 , 205 مورخ 8/10/1397 اداره تعاون روستایی شهرستان فردوس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدرضا تارش بشماره ملی 085961XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر حسن زاده بشماره ملی 085964XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 971228XXXX96275 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/06/1396 و مجوز شماره 8346/184/111/11 , 205 مورخ 01/09/1396 اداره تعاون روستایی شهرستان فردوس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ پس از گزارش هییت مدیره و بازرسان عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ آقایان علی رجبی بشماره ملی 085889XXXX به عنوان بازرس اصلی و عباسعلی ناوکی بشماره ملی 085965XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 165800000 ریال به مبلغ 171700000 ریال و تعداد اعضای تعاونی از 141 نفر به 150 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 171700000 ریال منقسم به 1717 سهم 100000 ریالی بانام می باشد. ش 970417XXXX06150 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/26:

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی منابع طبیعی و آبخیزداری ترنم بهاری فردوس درتاریخ 26/01/1395 به شماره ثبت 1308 به شناسه ملی 140057XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: حفظ، احیا، اصلاح و بهره برداری اصولی و پایدار منابع طبیعی در زمینه های جنگل، مرتع، بیابان، حوزه های آبخیز مرتعداری، بیابان زدایی فعالیتهای آبخیزداری، حفاظت وحمایت، جنگل کاری، جنگل داری، گسترش فضای سبزوپوشش گیاهی، زراعت چوب، گیاهان دارویی، پرورش دام وحشرات مفید، شیلات وسایرفعالیتهای مرتبط. تبصره 1 : در صورتی که برای هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد، تعاونی مکلف به اخذ آن است. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار امام خمینی، روبروی هلال احمر ساختمان قدیم اداره منابع طبیعی و ابخیزداری، کد پستی 977199XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 165800000 ریال منقسم به 1658 سهم 100000 ریالی با نام می باشد که تماماً توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2479/6832 مورخ 17/11/1394 نزد بانک کشاورزی شعبه فردوس پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: آقای جواد حقیقی راد به شماره ملی 085928XXXX و آقای محمد حسین دهقان به شماره ملی 085964XXXX و آقای حمید جعفری به شماره ملی 085935XXXX و آقای حسین حسن زاده به شماره ملی 085933XXXX و آقای رضا رجبی به شماره ملی 085967XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای محمدحسین دلشاد با شماره ملی 085928XXXX و آقای حسن فتحعلی زاده با شماره ملی 085895XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند که از میان آنها آقای جواد حقیقی راد به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد حسین دهقان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمید جعفری به سمت منشی هییت مدیره و آقای حسین حسن زاده و آقای رضا رجبی به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت انتخاب گردیدند و آقای محمد حسین اطلاعی به شماره ملی 085963XXXX به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت 2 سال انتخاب گردید. ـ دارندگان حق امضا: کلیه چک ها، قرار داد ها و اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهدی می نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد، باستثنا موارد ی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد. پس از تصویب هییت مدیره با امضا آقای محمد حسین اطلاعی(مدیرعامل) و آقای جواد حقیقی راد (رییس هییت مدیره) و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا آقای محمد حسین دهقان (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.ضمنا اوراق عادی فقط با امضای آقای محمد حسین اطلاعی (مدیرعامل) و مهر شرکت صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره که با امضا آقای جواد حقیقی راد رییس هییت مدیره و مهر شرکت صورت خواهد گرفت. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی رجبی با شماره ملی 085889XXXX به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای عباس آناهید با شماره ملی 085927XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 950126XXXX22822 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی