اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 26868

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/02/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/02/16

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 8/3/87 که طی نامه وارده 5717 - 9/3/87 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: پژمان ادریس آشتیانی مدیرعامل، علی بختیاری فر رییس هییت مدیره، سیما قمری نایب رییس هییت مدیره، مژده لجمیری عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی فاطمه مرادی، بازرس علی البدل علی اعما برای یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هییت مدیره به 4 نفر افزایش و بند 13 اساسنامه تغییر یافت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/7/86 که طی نامه وارده 16558 - 7/8/86 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: پژمان ادریسی آشتیانی مدیرعامل، علی بختیاری فر رییس هییت مدیره، سیما قمری نایب رییس هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. حق امضای اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی فاطمه مرادی، بازرس علی البدل علی ایما برای یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت گنجینه ساحل خلیجفارس (سهامیخاص) تحت شماره ثبت 26868 ـ 19/1/86 کلاسه 86ـ 27129 در این اداره بثبت رسیده خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی میشود. 1ـ موضوع شرکت: عبارت از انجام کارهای راه و ساختمان ـ تاسیسات و خدمات از قبیل ساختمان سازی ـ راهسازی ـ محوطه سازی پلسازی ـ ابنیه ـ عملیات خاکی ـ سدسازی ـ زهکشی ـ کانالکشی ـ فنداسیون ـ فالببندی ـ بتنریزی ـ اسکلت فلزی انبوهسازی ـ تاسیسات ساختمان ـ دیوار کشی ـ جدولبندی ـ سویل ـ یندبلاست ـ آسفالت ـ کلیه کارهای فنی ـ خدماتی و مدیریتی ـ فنس کشی ـ رنگامیزی ـ رنگزدائی ـ برقکاری صنعتی و ساختمانی ـ جوشکاری ـ برشکاری ـ خط لوله ـ لولهکشی ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ آرموتوربندی ـ عایقبندی ـ تعمیر و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین ـ تنظیفات ـ ارائه خدمات پشتیبانی ـ تهیه و طبخ غذا سرویس دهی آن ـ احداث پارگینگ فلزی ابزار دقیق ـ شمعکوبی تعمیر و نگهداری سیستمهای حرارتی و برودتی ـ تاسیسات ـ تجهیزات ـ الکتریکی ـ کلیه کارهایی که با موضوع شرکت مربوط میباشد. 2ـ سرمایه شرکت: یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم دههزار ریالی که 35% آن طی گواهی شماره 191/31021 بانک ملت واریز و مابقی در تعهد است . 3ـ مرکز اصلی شرکت: اهواز گلستان خیابان خرداد بین اقبال و نصرت مجتمع نگین 3 واحد 9. 4ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسناه. 6ـ اعضاء هیئتمدیره عبارتند از: مژده اجمیری مدیرعامل ـ علی بختیاری فر رئیس هیئتمدیره ـ صدیقه آغلی نائبرئیس هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 7ـ حق امضاء اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک سفته بروات قراردادها) با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 8ـ بازرسین عبارتند از: مظفر زنگنه بازرس اصلی ـ علی ائما بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی