اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3

شناسه ملی: 10861788183

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 36 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/04/26:

4,276,093,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/31:

4,276,093,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/03/28:

3,037,351,500 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/06/1398 و مجوز شماره 43270 مورخ 02/08/1398 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - پس از گزارش بازرس ترازنامه وعملکرد مالی سال 1397 شرکت به تصویب رسید. 2 - آقایان محمد رضا گلزار به شماره ملی 083928122 و رضا میرحاجیان به شماره ملی 083949XXXX و احمد میرحاجیان به شماره ملی 083954XXXX و علیرضا جعفریان مقدم به شماره ملی 083948XXXX و محمدعلی زابلیان به شماره ملی 088900XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و احمدرضا طبسی زاده به شماره ملی 083949XXXX و جواد بخشی ثانی به شماره ملی 083974XXXX و وحید امیریان به شماره ملی 083950XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 3 - آقایان سید هاشم کمیلی به شماره ملی 083944XXXX و حسن زابلیان به شماره ملی 083942XXXX و محمد مددی به شماره ملی 083963XXXX به عنوان بازرسان اصلی و سید عبدالرحیم رحیمی به شماره ملی 083969XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980816XXXX75110 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/07/1398 و مجوز شماره 43270 مورخ 02/08/1398 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای رضا میرحاجیان به شماره ملی 083949XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا جعفریان مقدم به شماره ملی 083948XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد رضاگلزار به شماره ملی 083928122 به سمت منشی هییت مدیره و آقای محمدعلی زابلیان به شماره ملی 088900XXXX و آقای احمد میرحاجیان به شماره ملی 083954XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقای محمد علی زابلیان به شماره ملی 088900XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب گردید. 2 - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای رضا میرحاجیان(رییس هییت مدیره) ودر غیاب آقای رضا میرحاجیان با امضای آقای علیرضا جعفریان مقدم (نایب رییس هییت مدیره) به اتفاق امضای آقای محمدعلی زابلیان و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمد علی زابلیان مدیر عامل ودر غیاب مدیر عامل با امضای رضا میرحاجیان (رییس هییت مدیره) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش 980816XXXX20950 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1397 و مجوز شماره 35843 مورخ 12/06/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ پس از قرایت گزارس هییت مدیره و بازرسین ترازنامه وعملکرد وصورت سود و زیان و تقسیم سود سال 1396 شرکت به تصویب رسید. 2 ـ آقایان عباس قاسم زاده بشماره ملی 083983XXXX و سیدهاشم کمیلی بشماره ملی 083944XXXX و محمدعلی گلشنی بشماره ملی 083965XXXX به عنوان بازرسین اصلی و خانم کبری شایان بشماره ملی 083942XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 970826XXXX35880 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1396 : به موجب نامه شماره 28042 مورخ 23/05/1396 معاونت اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس در این اداره به ثبت رسید. 1 ـ پس از قرایت بازرس ترازنامه وعملکرد وصورت سود و زیان و تقسیم سود سال 1395 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ آقای محمد علی گلشنی به کد ملی 083965XXXX و آقای سید هاشم کمیلی به کد ملی 083944XXXX و آقای عباس قاسم زاده به کد ملی 083983XXXX به عنوان بازرسان اصلی و آقای محمود هادیان به کد ملی 083944XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت اگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960604XXXX46643 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/1395 باستناد مجوز شماره 65896 مورخه 17/11/1395 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 57 ماده و 28 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ش 951125XXXX64748 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای حسین بیکی به شماره ملی 083971XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدرضا پوریا منش به شماره ملی 124992XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمد بخشی زاده به شماره ملی 083986XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای سید غلامحسین حجازی اسلامی به شماره ملی 083943XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره وآقای محمد علی اخوان صفار به شماره ملی 083942XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای حسین بیکی (رییس هییت مدیره) ودر غیاب آقای حسین بیکی با امضای آقای محمد رضا پوریا منش (نایب رییس هییت مدیره) به اتفاق امضای آقای محمد علی اخوان صفار (مدیرعامل) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمد علی اخوان صفار (مدیر عامل) و مهر تعاونی معتبر خواهدبود. ش 950629XXXX38835 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سرمایه شرکت ازمبلغ 427609XXXX ریال (چهارمیلیارد و دویست و هفتاد و شش میلیون و نود و سه هزار ریال) به مبلغ 522397XXXX ریال (پنج میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و نهصد و هفتاد و هشت ریال) افزایش یافت در نتیجه تعداد کل سهام اعضا از 8552186 سهم به 10447956 سهم 500 ریالی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 - آقایان محمد علی اخوان صفار به شماره ملی 083942XXXX ، محمد بخشی زاده به شماره ملی 083986XXXX ، حسین بیکی به شماره ملی 083971XXXX0 ، غلامحسین حجازی اسلامی به شماره ملی 083943XXXX و محمد رضا پوریا منش به شماره ملی 124992XXXX به عنوان اعضای اصلی و آقای علی بخشیان به شماره ملی 083926XXXX و خانم زهرا دلیری به شماره ملی 085908XXXX وآقای وحیدرضا هادیان به شماره ملی 083908XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 3 - آقای محمد علی گلشنی با شماره ملی 083965XXXX و آقای سید هاشم کمیلی با شماره ملی 083944XXXX و آقای محمود هادیان با شماره ملی 083944XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن ابوالحسنی مقدم با شماره ملی 083949XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 - روزنامه قدس جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. 5 - ترازنامه وعملکرد وصورت سود و زیان سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت. ش 950629XXXX97765 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد علی اخوان صفار با کد ملی 083942XXXX به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت باقی مانده تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمد علی اخوان صفار (مدیرعامل) و آقای محمد رسول هادیان (رییس هییت مدیره) و در غیاب آقای محمد رسول هادیان، با امضای آقای علی بخشیان (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمد علی اخوان صفار (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش 940722XXXX93514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و تقسیم سود سال 1393 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 303735XXXX ریال به مبلغ 427609XXXX ریال افزایش یافت در نتیجه تعداد کل سهام اعضا از 6074703 سهم به 8552186 سهم 500 ریالی تغییر یافت. ـ آقای سید هاشم کمیلی با کد ملی 083944XXXX و آقای محمود هادیان با کد ملی 083944XXXX و آقای محمد علی گلشنی با کد ملی 083965XXXX به عنوان بازرسان اصلی و آقای محمد رضا محمدی با کد ملی 083948XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940722XXXX58485 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/13:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/03/1393 شرکت تعاونی فوق و سایر مدارک که ضمیمه شماره 2658 مورخ 22/04/1393 اداره محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس تایید و به این اداره واصل گردیده تصمیماتی بشرح ذیل بعمل آمده که جهت اطلاع عموم منتشر می شود. 1 ـ آقایان محمود هادیان، محمدرضا مالک و محمد علی گلشنی به عنوان بازرسین اصلی آقای محمدرضا مالک به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ـ صورتهای مالی سال 92 مورد تصویب قرار گرفت. 3 ـ سرمایه شرکت به مبلغ 303735XXXX ریال افزایش یافت. ش 1861936 رییس ثبت اسناد و املاک طبس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/07:

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ 28/3/92 و 23/7/92 شرکت تعاونی فوق و سایر مدارک که ضمیمه شماره 4448 مورخ 4/8/92 اداره محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس تایید و به این اداره واصل گردیده تصمیماتی بشرح ذیل بعمل آمده که جهت اطلاع عموم منتشر می شود. 1 آقایان محمدرسول هادیان، وحیدرضا هادیان، علی مددی، محمد بخشی زاده و علی بخشیان به عنوان اعضای اصلی و آقایان مهرعلی قاضی و احمدرضا ذبیحی به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 2 آقایان محمود هادیان، کاظم محسنی و محمدعلی گلشنی به عنوان بازرسان اصلی و آقای محمدرضا مالک به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 صورتهای مالی سال 1391 مورد تصویب قرار گرفت. 4 سرمایه شرکت به مبلغ 000/580/413/2 ریال مورد تصویب قرار گرفت. و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/7/92 شرکت تعاونی فوق که به این اداره واصل گردیده: 1 آقای محمدرسول هادیان به عنوان رییس هییت مدیره، آقای علی بخشیان به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای وحیدرضا هادیان به عنوان منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 آقای محمدعلی اخوان صفار به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 3 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمدعلی اخوان صفار مدیر عامل و آقای محمدرسول هادیان رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره توام با امضای آقای علی بخشیان نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و در غیاب وی با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش 1728159 ثبت اسناد و املاک طبس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 13/4/91 شرکت تعاونی فوق و سایر مدارک که ضمیمه شماره 4203 مورخ 26/6/91 اداره محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس تایید و به این اداره واصل گردیده تصمیماتی بشرح ذیل بعمل آمده که جهت اطلاع عموم منتشر می شود. 1 آقایان محمدرضا مالک فرزند احمد، محمود هادیان و کاظم محسنی به عنوان بازرسان اصلی و آقای محمدرضا مالک فرزند محمدطاهر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و عملکرد سال مالی 1391 تصویب شد. 3 افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 000/012/177/2 ریال مورد تصویب قرار گرفت. پیرو آگهی تغییرات شماره 5283/50 مورخ 27/5/89 و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/6/1391 شرکت تعاونی فوق که به این اداره واصل گردیده: 1 آقای محمدعلی اخوان صفار مجدداً به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی برای باقیمانده هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 صاحبان حق امضای شرکت بر منوال آگهی فوق الاشاره می باشد. ثبت اسناد و املاک طبس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده مورخ 22/4/90 شرکت تعاونی مصرف فوق و سایر مدارک که ضمیمه شماره 27/2199/90 مورخ 21/6/90 اداره محترم تعاون طبس تایید و به این اداره واصل گردیده تصمیماتی بشرح ذیل بعمل آمده که جهت اطلاع عموم منتشر می شود. 1 آقایان محمدرضا مالک فرزند احمد، محمود هادیان و علی بخشیان به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا مالک فرزند محمدطاهر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 صورتهای مالی سال 1389 مورد تصویب قرار گرفت. 3 افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 500/983/968/1 ریال مورد تصویب قرار گرفت. 4 اساسنامه شرکت مشتمل بر 56 ماده و 26 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ثبت اسناد و املاک طبس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/3/89 شرکت تعاونی فوق و سایر مدارک که ضمیمه شماره 27/2140/89 مورخ 20/5/1389 اداره محترم تعاون طبس تایید به این اداره واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل به عمل آمده که جهت اطلاع عموم منتشر می شود. 1 ـ آقایان محمدعلی اخوان صفار، مهرعلی قاضی، محمدرسول هادیان، عبدالرسول زرین نژاد، محمد بخشی زاده به عنوان اعضای اصلی و آقایان علی مددی و محمدعلی گلشنی به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقایان محمدرضا مالک فرزند محمدطاهر و محمدرضا مالک فرزند احمد و خانم سوسن محسنی به عنوان بازرسان اصلی و آقای ابراهیم مسعودی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/103/479/1 ریال به مبلغ 500/397/709/1 ریال مورد تصویب قرار گرفت. 4 ـ صورتهای مالی سال 1388 تصویب گردید. و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/4/1389 شرکت تعاونی فوق که به این اداره واصل گردیده: 1 ـ آقای محمدرسول هادیان به عنوان رییس هییت مدیره، آقای مهرعلی قاضی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالرسول زرین نژاد به عنوان منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای محمدعلی اخوان صفار به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و ... با امضای آقایان محمدرسول هادیان رییس هییت مدیره و در غیاب وی با امضای آقای مهرعلی قاضی نایب رییس هییت مدیره به اتفاق امضای آقای محمدعلی اخوان صفار مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و اسناد اداری و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک طبس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی