اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 303725

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/06/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/06/04

آدرس: 13 استان تهران شهرستان تهران خ طالقانی خ فریمان

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/06/04:

15,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 4/6/1386 تحت شماره 303725 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/9/1386 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در آگهی میشود. 1ـ موضوع شرکت: 1ـ تهیه زمین و ساختمان و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری خانهها و آپارتمانها نقدا یا به اقساط به اعضا و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان ـ خرید واحدهای مسکونی ملکی شرکت بصورت اجاره به اعضاء واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت بصورت اجاره به اعضا ـ انجام خدمات نقشهکشی مهندسی و معماری برای اعضا و نظارت بر ساختمان متعلق به آنها ـ لولهکشی، کابلکشی، سیمکشی، ایجاد دستگاههای تهویه و حرارت مرکزی. بقیه موضوع طبق ماده 3 اساسنامه. 2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ3ـاستان تهران ـ شهرستان تهران خ طالقانی خ فریمان پ33 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/15 ریال میباشد. 5ـ اولین مدیران شرکت: 1ـ5ـ آقای محمد اکبری به سمت رئیس هیئتمدیره.. 2ـ5ـ آقای عمران فروغیمهر به سمت نایب رئیس هیئتمدیره.. 3ـ5ـ آقای عباس صراف ماموری به سمت عضو هیئتمدیره (بعنوان عضو علیالبدل). 4ـ5ـ آقای محمدجواد بهرامی به سمت منشی هیئتمدیره بعنوان اعضاء هیئتمدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5ـ5ـ آقای محمد اکبری به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق آقایان محمد اکبری مدیرعامل و عمران فروغی مهر نایب رئیس هیئتمدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامهها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. 8ـ بازرس اصلی و علیالبدل: 1ـ1ـ آقای مجید زنجانی به عنوان بازرس اصلی. 2ـ2ـ آقای هاشم خجسته بیرنگ به عنوان بازرس علیالبدل. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی