اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 53

شناسه ملی: 14007464673

تاریخ ثبت: 1396/12/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/12/14

کد پستی: 7551855938

آدرس: بوشهر شهر اهرم بالا خیابان آبگرم کوچه بنیادمسکن پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/14:

تاسیس موسسه غیرتجاری صنف لبنیات ساز و لبنیات فروش شهرستان تنگستان درتاریخ 14/12/1396 به شماره ثبت 53 به شناسه ملی 140074XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: نظارت بر عملکرد فروشندگان مواد لبنیاتی شهرستان و خدمات رسانی به آنها بموجب مجوز شماره 34136/1 , 119 مورخ 25/11/1396 صادره از سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر بموجب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر اهرم ـ بالا ـ خیابان آبگرم ـ کوچه بنیادمسکن ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی 755185XXXX اولین مدیران: آقای محمد کسراییان به شماره ملی 355929XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 25/10/1400 آقای سیدجعفر موسوی نژاد به شماره ملی 355942XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 25/10/1400 آقای شیرزاد اروانه به شماره ملی 355964XXXX و به سمت نایب رییس دوم هییت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 25/10/1400 خانم لیلا خورشیدی به شماره ملی 355974XXXX و به سمت رییس هییت مدیره ازتاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 25/10/1400 آقای مهدی امیرپور به شماره ملی 355975XXXX و به سمت نایب اول رییس هییت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 25/10/1400 آقای عبدالرسول جعفری بشماره ملی 355931XXXX بسمت دبیر از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 25/10/1400 خانم مهرنوش معلمی بشماره ملی 352134XXXX بسمت خزانه دار از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 25/10/1400 آقای محمد علی قاسمی بشماره ملی 355007XXXX بسمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و خانم صدیقه رزم آوربشماره ملی 352107XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 0 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور اتحادیه از قبیل چک،سفته،قراردادها،عقود اسلامی باامضا ثابت مهرنوش معلمی (خزانه دار) و خانم لیلا خورشیدی (رییس هییت مدیره) ودر غیاب رییس هییت مدیره، آقای مهدی امیرپور (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر اتحادیه معتبر میباشد. و اسناد عادی واداری با امضاخانم لیلا خورشیدی (مدیر اجرایی)همراه با مهر اتحادیه معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 961214XXXX39696 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنگستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی