اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/05/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/05/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/05/04:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 4/5/82 تحت شماره 3076 این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 4/5/82 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1 - موضوع شرکت: پرورش و نگهداری گاو شیری 2 - مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: گنبد_ روستای شورداگش 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال منقسم به 35 سهم 300000 ریالی با نام که مبلغ 3500000 ریالی آن طی گواهی شماره 1/1254 مورخه 1/4/82 صندوق تعاون شعبه گنبد پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 - اولین مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: خانم آشور بی بی آزمند به سمت رییس هییت مدیره و خانم بی بی تاج همایونی به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم طواق بی بی گوگ به سمت منشی هییت مدیره، سلطان گوگ به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و خانم طواق بی بی گوگ به سمت مدیر عامل تعاونی برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، و برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره (با ذکر سمت) خانم آشور بی بی آزمند رییس و در غیاب وی خانم بی بی تاج همایونی نایب رییس باتفاق خانم طواق بی بی گوگ مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضا طواق بی بی گوگ و مهر تعاونی معتبر است. 6 - بازرس اصلی وعلی البدل: آمنه عطایی به سمت بازرس اصلی و خانم سلیمه دیدار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت و املاک گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی