اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 197

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/4/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ صورت های مالی سال 1385 تصویب گردید. 2 ـ خانم صدیقه طاقداران به سمت بازرس اصلی و آقای محمدمهدی دشتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه ندای یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ آقایان دکتر حاجب مرتاض و دکتر محمد صالحی و دکتر ولی شاهی به سمت اعضا اصلی و آقایان دکتر هدی مرتاض و دکتر محمد ناظمیان به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/4/1386 آقای دکتر محمد صالحی به سمت رییس هییت مدیره و آقای دکتر ولی شاهی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خزانه دار آقای دکتر حاجب مرتاض عضو هییت مدیره به سمت مدیرعامل و آقایان دکتر هدی مرتاض و دکتر محمد ناظمیان به سمت اعضا علی البدل و آقای دکتر محمد ناظمیان به سمت قایم مقام مدیرعامل انتخاب و حق امضا اسناد مالی و تعهدآور و اسناد عادی به استناد ماده 23 عبارتست از کلیه اسناد مالی و تعهدآور با سه امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره اصلی و امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل قایم مقام مدیرعامل و اوراق و اسناد عادی با دو امضا مدیرعامل و یا قایم مقام ایشان و نایب رییس هییت مدیره و در هر صورت ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکت های یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی