اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 9746

شناسه ملی: 10861480567

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول مورخ 27/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقایان علی رضا حاجی کد ملی 432071XXXX و سعید حاجی کد ملی 431051XXXX به سمت بازرسان شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ 2 ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به اسفند 1396 به تصویب رسید. ش 971222XXXX04781 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/09/1396 و تاییدیه شماره 3627/184/111/18 , 205 مورخ 26/10/1396 اد اره تعاون روستایی شهرستان قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت از قزوین جای سابق به نشانی جدید استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش مرکزی ـ شهر قزوین ـ نظام وفا ـ کوچه شیشه گرها ـ خیابان بوعلی غربی ـ پلاک 1 ـ طبقه دوم ـ واحد غربی کدپستی 341363XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961107XXXX22518 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/09/1396 و تاییدیه شماره 3621/184/111/18 , 205 مورخ 26/10/1396 اداره تعاون روستایی شهرستان قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال مالی 1395 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 . آقایان علیرضا حاجی کد ملی 432071XXXX و سعید حاجی کد ملی 431051XXXX به عنوان بازرسان شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 961107XXXX83463 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/09/1395 و تاییدیه شماره 2640/184/111/18 , 205 مورخ 06/10/95 اداره تعاون روستایی قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان حمیدرضا حاجی کد ملی 432068XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمدحاجی کد ملی 509995XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدرضا حاجی کد ملی 432119XXXX به سمت منشی هییت مدیره و خانم مهدیه ربیعی کد ملی 509035XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) انتخاب شدند. 2 . حق امضا کلیه چکها، قراردادها، اسناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای شرکت بنماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره ومدیرعامل ودرغیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره و بامهر شرکت معتبر خواهد بود ولی اوراق ونامه های عادی فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شدمگر مراسلات هییت مدیره که با امضای رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت. ش 960916XXXX63646 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 17/09/1395 و تاییدیه شماره 2579/184/111/18 , 205 مورخ 02/10/95 اداره تعاون روستایی قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1394 به تصویب رسید 2 . آقایان حمیدرضا حاجی کد ملی 432068XXXX و مجید حاجی کد ملی 509935XXXX و محمدحاجی کد ملی 509995XXXX و محمدکریم جلالیان کد ملی 432319XXXX و محمدرضا حاجی کد ملی 432119XXXX به سمت اعضا اصلی هیت مدیره و اصغر صفویه کد ملی 432098XXXX و منوچهر زرآبادی کد ملی 590991XXXX به سمت اعضا علی البدل هیت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 3 . آقایان علیرضا حاجی کد ملی 432071XXXX به سمت بازرس اصلی و سعید حاجی کد ملی 431051XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 960916XXXX26340 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/11/1393 و تاییدیه شماره 3574/184/111/18 , 205 مورخ 26/12/93 اداره تعاون روستایی قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 شرکت به تصویب رسید. 2 . آقایان منوچهر زرآبادی کد ملی 590991XXXX و محمد حاجی کد ملی 509995XXXX به سمت بازرسان شرکت انتخاب شدند. ش 950823XXXX14749 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 5/12/1394 و تاییدیه شماره 1792/184/111/18 , 205 مورخ 5 , 957 اداره تعاون روستایی قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1393 شرکت به تصویب رسید. 2 . آقایان منوچهر زرآبادی کد ملی 590991XXXX و محمد حاجی کد ملی 509995XXXX به سمت بازرسان شرکت انتخاب شدند. ش 950823XXXX00819 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/08/1392 و تاییدیه شماره 2296/184/111/18 , 205 مورخ 20/9/92 اداره تعاون روستایی استان قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند ذیل به ماده 5 اساسنامه شرکت الحاق گردید: در صورتیکه بین شرکت تعاونی با شرکت تعاونی یا اتحادیه تعاونی اختلاف ایجاد گردد که از طریق مذاکره حل و فصل نگردد، اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران به عنوان داور، مرجع حل اختلاف خواهد بود. ش 950823XXXX35745 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی