اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3763

شناسه ملی: 14006566809

تاریخ ثبت: 1395/11/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 5813645116

تاریخ تاسیس: 1395/11/18

آدرس: خوی کیلومتر 2 جاده خوی حمزیان روبروی سی ان جی گلوانی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/11/18:

1,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/18:

تاسیس شرکت سهامی خاص عقاب بتن آذربایجان در تاریخ 18/11/1395 به شماره ثبت 3763 به شناسه ملی 140065XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ارایه خدمات تولید بتن آماده ـ بتن ریزی ـ تولید محصولات بتنی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوی ـ کیلومتر 2 جاده خوی حمزیان ـ روبروی سی ان جی گلوانی کدپستی 581364XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1500000 ریال منقسم به 150 سهم 10000 ریالی بانام می باشد که تماما طی گواهی شماره 389/95/10140 مورخ 22/10/95 بانک ملت شعبه شهید مطهری خوی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای مهدی طالبی به شماره ملی 280318XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره، آقای عبداله خضرلو به شماره ملی 291951XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره، آقای مهدی دانشیار به شماره ملی 280306XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل، آقای مرتضی طالبی به شماره ملی 280106XXXX به سمت عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا متفق آقایان مهدی دانشیار، مهدی طالبی و عبداله خضرلو همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی عادلی به شماره ملی 280270XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رحمان محمودی نژاد حاجیلاری به شماره ملی 280046XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951118XXXX07379 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی