اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 237039

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/12/05:

1,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/2/86 شرکت مزبور که در تاریخ 15/7/86 واصل گردید: آقای جعفر لسانی ساحلی به سمت بازرس اصلی و آقای جعفر وظیفه مندرودپشتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی خانکشی زاده نرمیق و جابر سلیمانی ابری و بهمن خانکشی زاده که آقایان علی خانکشی زاده نرمیق به سمت رییس هییت مدیره و جابر سلیمانی ابری به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا کلاهی ینگجه (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/2/86 نشانی شرکت به تهران بزرگراه نواب فاز 2 بلوک سرو یک پ 2 منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/01/26:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/12/85 و هییت مدیره مورخ 5/12/85 سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1000000 سهم 1000 ریالی بانام که تماما" پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 26/1/86 تکمیل امضا گردیده است. جعفر لسانی ساحلی به سمت بازرس اصلی و جعفروظیفه مند رودپشتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. سرمایه تعهدی شرکت پرداخت و در نتیجه کل سرمایه شرکت پرداخت شده می باشد و اساسنامه جدیدی مشتمل بر 9 بخش و 68 ماده و 18 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 14/10/85 شرکت مزبور که در تاریخ 8/11/85 واصل گردید: ماده 31 اساسنامه اصلاح و تعداد اعضای هییت مدیره از 5 نفر به 3 نفر تقلیل یافت. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی خانکشی زاده نرمیق ـ علیرضا کلاهی ینگجه ـ جابر سلیمانی ابری ـ به موجب صورتجلسه فوق آقایان علی خانکشی زاده نرمیق به سمت رییس هییت مدیره و جابر سلیمانی ابری به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا کلاهی ینگجه به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/06/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 28/4/85 واصل گردیده : اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند.آقای مهدی مظلومی بخشایشی به سمت عضو هییت مدیره و خانم سیده طاهره ملقبه نیلوفر صدری به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی صحرایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی خانکشی زاده نرمیق به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند.امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل و دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/1/84 خانم سیده طاهره نیلوفر صدری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جعفر عابدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی خانکشی زاده نرمیق بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی صحرایی و مهدی مظلومی بخشایشی بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و دو عضو هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی