اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11190

شناسه ملی: 10570012955

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان سیدجلال هاشمی کد ملی 432209XXXX و سیدجواد هاشمی کد ملی 432245XXXX و خانم زهرا شکریان کد ملی 432344XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . خانم معصومه مالمیر کد ملی 432348XXXX به عنوان بازرس اصلی آقای محمدکلیایی کد ملی 432210XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 . روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 980419XXXX45606 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای سیدجلال هاشمی کد ملی 432209XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا شکریان کد ملی 432344XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدجواد هاشمی کد ملی 432245XXXX بسمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره انتخاب شدند. 2 . حق امضاکلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آوراز قبیل چک، سفته و بروات واوراق عادی با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش 980419XXXX96285 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جلال هاشمی کد ملی 432209XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم زهرا شکریان کد ملی 432344XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید جواد هاشمی کد ملی 432245XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و اوراق عادی با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش 960308XXXX33336 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 09/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان سید جلال هاشمی کد ملی 432209XXXX ، سید جواد هاشمی کد ملی 432245XXXX و خانم زهرا شکریان کد ملی 432344XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . خانم معصومه مالمیر کد ملی 432348XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد کلیایی کد ملی 432210XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960308XXXX06641 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان سید جلال هاشمی کد ملی 432209XXXX و سید جواد هاشمی کد ملی 432245XXXX و خانم زهرا شکریان کد ملی 432344XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ خانم معصومه مالمیر کد ملی 432348XXXX و آقای محمد کلیایی کد ملی 432210XXXX به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 931223XXXX90484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدجلال هاشمی کد ملی 432209XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سیدجواد هاشمی کد ملی 432245XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم زهرا شکریان کد ملی 432344XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و اوراق عادی با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 931223XXXX06672 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/12/89 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ 65 % سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال طبق گواهی شماره 447/21150/68 مورخ 16/12/89 بانک تجارت شعبه خیام شمالی به حساب جاری 70722 پرداخت گردید لذا سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ریال نقدی می باشد که تماماً پرداخت شده است. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریالٍ به ده میلیارد ریال منقسم به یکصد هزار سهم یکصد هزار ریالی بانام افزایش یافت سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین و پرداخت گردیده است و ماده 5 اساسنامه سرمایه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال نقدی منقسم به یکصد هزار سهم یکصد هزار ریالی بانام میباشد که تماماً پرداخت شده است. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی