اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 21488

شناسه ملی: 10380369788

تاریخ ثبت: 1383/04/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/04/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/04/24:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان اکبر مصیب زاده مقدم و اصغر مصیب زاده مقدم و حسین مصیب زاده مقدم به سمت اعضااصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای احمد امینی غفوری به سمت بازرس اصلی وآقای نعمت عاطفی دزقی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 930908XXXX60375 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای اکبر مصیب زاده مقدم به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای اصغر مصیب زاده مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین مصیب زاده مقدم به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 930908XXXX63438 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/09/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/6/84 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهیهای شرکت، خانمها نرگس احمدی و زهرا فریدی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با توجه به خروج اعضای قبلی هییت مدیره از شرکت آقایان حسین معلمیان برمی و سعید جوان مایوان و مهدی معلمیان برمی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/6/84 آقای سعید جوان مایوان به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین معلمیان برمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی معلمیان برمی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادرا و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/04/24:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 24/4/83 تحت شماره 21488 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: حمل و نقل درون شهری مسافر با اتومبیل- عقد قرارداد با شرکتها، مدارس، سازمانها، نهادها و موسسات دولتی جهت ایاب ذهاب پرسنل. 2 - موسسین شرکت: قاسم شیرزادگان- عزت باقری- شبنم شیرزادگان- سعید شیرزادگان- وحید شیرزادگان- علیرضا شیرزادگان- سعیده غلامی ویرانی. 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد- بلوار فرهنگ، بین میدان دانش آموز و دانشجو. 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام که مبلغ 35 % سرمایه آن طی گواهی شماره 395 مورخه 11/4/83 بانک ملی شعبه آب و برق پرداخت گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان وحید شیرزادگان و سعید شیرزادگان و قاسم شیرزادگان به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای وحید شیرزادکان به سمت رییس هییت مدیره و آقای سعید شیرزادگان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای قاسم شیرزادگان به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره بتصویب رسیده است. 9 - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده است. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلامحسین باقری به سمت بازرس اصلی و خانم سعیده غلامی ویرانی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی