اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11461

شناسه ملی: 10320291201

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

آدرس: جدید استان قزوین شهرستان قزوین بخش مرکزی شهر قزوین محله فردوسی -- کوچه شهید محمد صادق حاجی نصیری 8 خیابان فردوسی جنوبی -- پلاک 703 پاساژ آبادگران طبقه پنجم

کد پستی: 3413691995

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هییت مدیره مندرج در ماده 40 اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض اختیار گردید: اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ش 981011XXXX27472 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد و شصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال به مبلغ یک میلیارد و پانصد و شصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به 15625 سهم با نام عادی یکصد هزار ریالی افزایش یافت و افزایش سرمایه از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران تامین و پرداخت گردیده است و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد و پانصد و شصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به 15625 سهم با نام عادی یکصد هزار ریالی می باشد که تماما پرداخت شده است. ش 980925XXXX51553 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس محل قانونی شرکت از قزوین(آدرس قبلی) به آدرس جدید: استان قزوین ـ شهرستان قزوین - بخش مرکزی- شهر قزوین - محله فردوسی –کوچه شهید محمد صادق حاجی نصیری 8 -خیابان فردوسی جنوبی –پلاک 703 - پاساژ آبادگران ـ طبقه پنجم -کدپستی 341369XXXX انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 980613XXXX35196 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . با توجه به استعفای شرکت گروه محارم شناسه ملی 101026XXXX5 از عضویت هییت مدیره، آقای سیدیاشار خطیبی کد ملی 432352XXXX (عضو علی البدل هییت مدیره) جایگزین شرکت گروه محارم گردید اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت گردیدند: آقایان احمد جلیلوند کد ملی 559976XXXX به سمت رییس هییت مدیره، محمد ریوفیان کد ملی 432066XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، سیدیاشار خطیبی کد ملی 432352XXXX به سمت عضو هییت مدیره و کاظم مهجور کد ملی 005309XXXX (خارج از هییت مدیره و خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاهییت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره با یکی از اعضا هییت مدیره توامان بعلاوه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و قراردادها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980501XXXX61273 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 صورتهای مالی و تراز نامه و صورتحساب سود و زیان مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. - 2 آقای مهندس احمد جلیلوند با کد ملی 559976XXXX و شرکت گروه محارم با شناسه ملی 101026XXXX5 و آقای مهندس محمد ریوفیان با کد ملی 432066XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای مهندس سید یاشار خطیبی با کد ملی 432352XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - 3 آقای مهندس محمود درویشوند با کد ملی 432092XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مهندس وحید رضا آقا زمانی با کد ملی 432221XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال (سال مالی 1398 ) انتخاب گردیدند. - 4 روزنامه آفرینش به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی ها انتخاب گردیدند. ش 980326XXXX59349 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد جلیلوند با شماره ملی 559976XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای حمید برادران با شماره ملی 432215XXXX به نمایندگی از شرکت گروه محارم به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد ریوفیان فرزند محمد مهدی با شماره ملی 432066XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین به سمت عضو هییت مدیره آقای کاظم مهجور فرزند عباس با شماره ملی 005309XXXX به عنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضا هییت مدیره) تا پایان مدت تصدی سمت اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل ، رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره با یکی از اعضا هییت مدیره توامان بعلاوه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971012XXXX98759 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد جلیلوند کد ملی 559976XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای حمید برادران کد ملی 432215XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه محارم به شناسه ملی 101026XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمد سعید ریوفی کد ملی 432275XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین به شناسه ملی 108614XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره، آقای وحیدرضا آقازمانی کد ملی 432221XXXX به نمایندگی از طرف شرکت عمران و سازندگی استان قزوین به شناسه ملی 108614XXXX2 به سمت عضو علی البدل هییت مدیره و آقای کاظم مهجور کد ملی 005309XXXX (خارج از هییت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تهعدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره با یکی از اعضا هییت مدیره توامان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و قراردادها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970802XXXX03732 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 تراز نامه و صورتحساب سود و زیان مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسید. - 2 شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین با شناسه ملی : 108614XXXX4 -آقای مهندس احمد جلیلوند با کد ملی : 559976XXXX ـ شرکت ساختمانی گروه محارم با شناسه ملی : 101026XXXX5 بسمت اعضا اصلی هییت مدیره شرکت و شرکت عمران و سازندگی استان قزوین با شناسه ملی 108614XXXX2 بسمت عضو علی البدل هییت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدند. - 3 آقای مهندس ابوالفضل حاجی سلیمانی بازرس اصلی با کد ملی : 432258XXXX آقای مهندس محمود درویشوند بازرس علی البدل با کد ملی : 432092XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال(سال مالی 1397 ) انتخاب گردیدند. - 4 روزنامه آفرینش به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی ها انتخاب گردید. ش 970721XXXX30487 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 31 به شرح ذیل تغییریافت: شرکت بوسیله هییت مدیره مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد، مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می باشند. ش 970625XXXX62228 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد جلیلوند کد ملی 559976XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای حمید برادران کد ملی 432215XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمد سعید ریوفی کد ملی 432275XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین به شناسه ملی 108614XXXX4 ، آقای محمد ریوفیان کد ملی 432066XXXX به نمایندگی از طرف شرکت عمران و سازندگی قزوین به شناسه ملی 108614XXXX2 و آقای محمد صفری کد ملی 432204XXXX به نمایندگی از طرف شرکت مهندسان متحد قزوین به شناسه ملی 108614XXXX2 به سمت اعضا هییت مدیره و آقای کاظم مهجور کد ملی 005309XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره و سهامداران) تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره با یکی از اعضا هییت مدیره توامان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960608XXXX10511 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . صورتهای مالی و تراز نامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. 2 . آقایان مهندس ابوالفضل حاجی سلیمانی کد ملی 432258XXXX به سمت بازرس اصلی و اقای مهندس ابراهیم یوسفی نسب کد ملی 432195XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 . روزنامه آفرینش به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960501XXXX28872 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد سعید ریوفی کد ملی 432275XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین به شناسه ملی 108614XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره آقای احمد جلیلوند کد ملی 559976XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد ریوفیان کد ملی 432066XXXX به نمایندگی از طرف شرکت عمران و سازندگی قزوین به شناسه ملی 108614XXXX2 و آقای محمد صفری کد ملی 432204XXXX به نمایندگی از طرف شرکت مهندسین متحد قزوین به شناسه ملی 108614XXXX2 و آقای حمید برادران کد ملی 432215XXXX به سمت اعضای هییت مدیره و آقای کاظم مهجور کد ملی 005309XXXX (خارج از هییت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تهعدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره با یکی از اعضا هییت مدیره توامان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و قراردادها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950621XXXX16658 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی خطیبی کد ملی 432256XXXX به نمایندگی از طرف شرکت مهندسان متحد قزوین به سمت رییس هییت مدیره آقای محمد سعید ریوفی کد ملی 432275XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین به سمت نایب رییس هییت مدیره آقایان مهندس محمد ریوفیان کد ملی 432066XXXX به نمایندگی از طرف شرکت عمران و سازندگی قزوین و حمید برادران کد ملی 432215XXXX احمد جلیلوند کد ملی 559976XXXX به سمت اعضای هییت مدیره و آقای مهندس کاظم مهجور کد ملی 005309XXXX (خارج از هییت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره بعلاوه یکی از اعضا هییت مدیره توامان بعلاوه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و قرارداد ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940922XXXX76407 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی و تراز نامه و صورتحساب سود و زیان مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 29/12/1393 به تصویب رسید. 2 ـ آقایان مهندس ابوالفضل حاجی سلیمانی کد ملی 432258XXXX به عنوان بازرس اصلی و مهندس ابراهیم یوسفی نسب کد ملی 432195XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940629XXXX27853 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه تعهدی شرکت ( 65 %)به مبلغ ششصد و نود میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران پرداخت گردید.لذا سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد و شصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال می باشد که تماما پرداخت شده است. ش 940629XXXX81718 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مهندس مهدی خطیبی کد ملی 432256XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسان متحد قزوین شناسه ملی 108614XXXX2 به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهندس محمد سعید ریوفی کد ملی 432275XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین شناسه ملی 108614XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهندس حمید برادران کد ملی 432215XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای مهندس محمد ریوفیان کد ملی 432066XXXX به نمایندگی از شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شناسه ملی 108614XXXX2 و آقای مهندس احمد جلیلوند کد ملی 559976XXXX به سمت اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی و قانونی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به همراه یکی از اعضای هییت مدیره متفقا" با مهر شرکت و سایر اسناد و اوراق اداری با امضا مدیرعامل یا احدی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940230XXXX00858 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/93 وتنفس مورخ 12/05/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 29/12/1392 به تصویب رسید. 2 ـ شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین شناسه ملی 108614XXXX با نمایندگی آقای مهدی خطیبی کد ملی 432256XXXX و شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شناسه ملی 108614XXXX2 با نمایندگی محمد ریوفیان کد ملی 432066XXXX و شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین شناسه ملی 108614XXXX4 با نمایندگی آقای محمد سعید ریوفی کد ملی 432275XXXX و آقای مهندس حمید برادران کد ملی 432215XXXX و آقای مهندس احمد جلیلوند کد ملی 559976XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای مهندس محمد نصرتی قزوینی نژاد کد ملی 432348XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 ـ آقایان مهندس ابوالفضل حاجی سلیمانی کد ملی 432258XXXX به عنوان بازرس اصلی و مهندس ابراهیم یوسفی نسب کد ملی 432195XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 4 ـ روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 940230XXXX81975 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/15:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/4/92 و تنفس مورخ 6/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/91 به تصویب رسید. 2 ـ آقایان ابوالفضل حاجی سلیمانی کد ملی 432258XXXX محمد نصرتی قزوینی نژاد کد ملی 432348XXXX به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ 27/8/92 تکمیل امضا گردید. ش 1767472 اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/15:

طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 31/6/92 آقایان حمید برادران به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و سیدمهدی خطیبی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین ( سهامی خاص) به سمت رییس هییت مدیره, محمد ریوفیان به نمایندگی از شرکت عمران و سازندگی استان قزوین ( سهامی عام) به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدسعید ریوفی به نمایندگی از شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین ( سهامی خاص) و آرش نجفی به نمایندگی از شرکت گروه محارم ( با مسیولیت محدود) به سمت اعضای هییت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و به همراه یکی از اعضای هییت مدیره متفقا" با مهر شرکت معتبر می باشد. ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ 27/8/92 تکمیل امضا گردید. ش 1767473 اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/12:

طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 6/10/91 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره باتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 468020XXXX110688XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/24:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/91 و تنفس مورخ 12/5/91 و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/5/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ماده 31 اساسنامه تعداد اعضای هییت مدیره به 5 نفر اصلاح گردید. 2 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 به تصویب رسید. 3 شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد ( سهامی خاص) به شماره ثبت 3077 و شناسه ملی 108614XXXX2 ، شرکت عمران و سازندگی استان قزوین ( سهامی عام) به شماره ثبت 9706 و شناسه ملی 108614XXXX2 ، شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین ( سهامی خاص) به شماره ثبت 9913 و شناسه ملی 108614XXXX4 ، شرکت گروه محارم ( با مسیولیت محدود) به شماره ثبت 221222 به شناسه ملی 101026XXXX5 و آقای حمید برادران با کد ملی 432215XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای احمد جلیلوند با کد ملی 559976XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 4 آقایان ابوالفضل حاجی سلیمانی با کد ملی 432258XXXX و ابراهیم یوسفی نسب با کد ملی 432195XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 5 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 6 طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/5/91 آقایان سید مهدی خطیبی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین به سمت رییس هییت مدیره و محمد ریوفیان به نمایندگی از شرکت عمران و سازندگی استان قزوین به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدسعید ریوفی به نمایندگی از شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین و آرش نجفی به نمایندگی از شرکت گروه محارم و حمید برادران به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و محمد طاهرپور (خارج از هییت مدیره و سهامداران) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و یا در صورت نبود مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره به انضمام مهر شرکت و سایر مکاتبات و قراردادها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/4/90 و تنفس مورخ 13/5/90 و 27/5/90 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1389 به تصویب رسید. 2 ـ آقایان ابوالفضل حاجی سلیمانی و ابراهیم یوسفی نسب به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 3/6/90 آقای سید مهدی خطیبی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین ( سهامی خاص) به سمت رییس هییت مدیره، آقای احمد جلیلیوند به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد ریوفیان به نمایندگی از شرکت عمران و سازندگی استان قزوین ( سهامی عام) به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدسعید ریوفی به نمایندگی از شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین ( سهامی خاص) و آرش نجفی به نمایندگی از شرکت گروه محارم ( با مسیولیت محدود) و آقایان محمد نصرتی و حمید برادران به سمت اعضای هییت مدیره و آقای محمد طاهر پور (خارج از هییت مدیره و سهامداران) به سمت مدیر عامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و یا در نبود مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات و قراردادها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/09/23:

به موجب نامه شماره 45135 الف 32 مورخ 29/8/89 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 1/6/89 مرکز اصلی شرکت تامین نیاز بنای ایرانیان ( سهامی خاص) به شماره ثبت 379032 واحد ثبتی تهران به نشانی: استان قزوین قزوین بلوار میرعماد نبش چهارراه عمران ساختمان عمران طبقه اول واحد یک کدپستی 341388XXXX انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 11461 به ثبت رسیده و در تاریخ 21/9/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/6/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان قزوین واحد قزوین به نشانی جدید استان قزوین شهر قزوین، بلوارمیرعماد، نبش چهارراه عمران ساختمان عمران طبقه اول واحد یک کدپستی: 341388XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 24/7/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی