اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 4076

شناسه ملی: 10860988770

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/29:

441,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخه 29/7/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ خانم نسرین علی حسینی به شماره ملی 038173XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/020/300 ریال افزایش داد. 2 ـ آقای ابراهیم نیک فر به شماره ملی 038207XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/140 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/020/140 ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از ملغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/441 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. 3 ـ آقای قادرعلی علی حسینی به شماره ملی 153331XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم نسرین علی حسینی به شماره ملی 038173XXXX مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و مهر شرکت می باشد. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی