اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 458

شناسه ملی: 10860420550

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/03/1396 و مجوز شماره 360 مورخ 21/03/1396 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ازنا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سمیه بیات به شماره ملی 484997XXXX به سمت رییس هییت مدیره فاطمه بیات به شماره ملی 484008XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمد بیات به شماره ملی 175433XXXX به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 10/03/1399 . ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس با امضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 960701XXXX16461 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ازنا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/03/1396 و مجوز شماره 360 مورخ 21/03/1396 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ازنا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد بیات به شماره ملی 175433XXXX سمیه بیات به شماره ملی 484997XXXX فاطمه بیات به شماره ملی 484008XXXX به عنوان اعضای اصلی نرگس بیات به شماره ملی 484914XXXX به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ 10/03/1399 . ـ فاطمه پولادوند به شماره ملی 417287XXXX به عنوان بازرس اصلی، علی اصغر فلاحیان به شماره ملی 484984XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 960701XXXX94525 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ازنا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/10/1394 و مجوز شماره 3468 مورخ 14/10/1394 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ازنا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد بیات به شماره ملی 175433XXXX حمیدرضا زمانی به شماره ملی 484874XXXX حسینعلی بسحق به شماره ملی 484854XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره رسول دهقانی به شماره ملی 417085XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره تا تاریخ 01/10/1397 . ـ سمیه بیات به شماره ملی 484997XXXX به عنوان بازرس اصلی، زهرا جمالی به شماره ملی 008155XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 941028XXXX64195 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ازنا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1394 و مجوز شماره 3468 مورخ 14/10/1394 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ازنا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: حمیدرضا زمانی به شماره ملی 484874XXXX به سمت رییس هییت مدیره حسینعلی بسحق به شماره ملی 484854XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمد بیات به شماره ملی 175433XXXX به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 01/10/1397 . ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 941028XXXX72211 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ازنا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی