اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 605

شناسه ملی: 10100081115

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: ثبت رسیده است و امضای دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود به موجب نامه شماره 41761/97/101 مورخ 12/4/97 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/11/96 مرکز اصلی به آدرس استان البرز شهرستان کرج بخش مرکزی شهر ماهدشت ماهدشت حاجی آباد خیابان ششم خیابان سرداران پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 3189744147

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ به موضوع شرکت به موضوع شرکت تهیه و بسته بندی فرآورده های لاک پاک کن ، استون های رنگی ، پماد ها و کرم ها و انواع مواد آرایشی بهداشتی ، ژل مو، چسب مو، شیرپاک کن برای مصارف بهداشتی و کرم ضد آفتاب پاک کننده آرایش چشم در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980515XXXX00315 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فرهاد جمالی با کد ملی 003723XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم نینا اسکویی با کد ملی 045357XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ پس از قرایت گزارش بازرس ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال 97 به تصویب رسید ش 980515XXXX66901 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ .آقایان محمد نعمتی سولدرق با کد ملی 003538XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و سعید نعمتی سولدرق با کد ملی 006315XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و داریوش نعمتی سولدرق با کد ملی 003683XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ خانم نینا اسکویی با کد ملی 045357XXXX بسمت بازرس اصلی و فرها د جمالی با کد ملی 003723XXXX بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ پس از قرایت و گزارش بازرسین ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به سالهای 1395 و 1396 به تصویب رسید ش 971101XXXX70551 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/16:

در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهریار به ثبت رسیده است و امضای دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود : به موجب نامه شماره 41761/97/101 مورخ 12/4/97 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/11/96 مرکز اصلی به: " آدرس استان البرز - شهرستان کرج - بخش مرکزی - شهر ماهدشت-ماهدشت (حاجی آباد)-خیابان (ششم)-خیابان سرداران-پلاک 0 -طبقه همکف-کدپستی 318974XXXX " انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز تحت شماره 34730 به ثبت رسیده است ش 971016XXXX35480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس استان البرز ـ شهرستان کرج ـ بخش مرکزی ـ شهر ماهدشت ـ ماهدشت (حاجی آباد) ـ خیابان (ششم) ـ خیابان سرداران ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 318974XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961208XXXX76144 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمد نعمتی سولدرق به شماره ملی 003538XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل، سعید نعمتی سولدرق به شماره ملی 006315XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و داریوش نعمتی سولدرق به شماره ملی 003683XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ـ بروات ـ سفته ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ نینا اسکویی به شماره ملی 045357XXXX به سمت بازرس اصلی و فرهاد جمالی به شماره ملی 003723XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 951028XXXX90378 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی