اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1007

شناسه ملی: 10260161039

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

کد پستی: 8194614951

آدرس: در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان خانه اصفهان خیابان خانه اصفهان خیابان امام خمینی پلاک 793 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/03/1398 و نامه شماره 1991/1303/1414 مورخ 20/05/1398 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه رسمی نسل فردا برای درج آگهی های موسسه انتخاب شد. ابراهیم عسگریان لمجیری کد ملی 128999XXXX شکراله رضایی کد ملی 128346XXXX حسین رضایی کد ملی 129010XXXX غلامرضا بهرامی لمجیری کد ملی 128570XXXX رسول روهنده کد ملی 128346XXXX کریم روهنده کد ملی 129023XXXX محمد رضا رضایی کد ملی 129031XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و مرتضی خسروی کد ملی 511057XXXX احمد حیدر نام کد ملی 129058XXXX به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حمید رجبی کد ملی 129031XXXX بازرس اصلی و ابراهیم بهرامی لمجیری کد ملی 129041XXXX بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 980604XXXX74744 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/04:

به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 24/03/1398 و نامه شماره 1991/1303/1414 مورخ 20/05/1398 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 32 تبصره تصویب شد. بر اساس ماده 12 اساسنامه تعداد هییت امنا از 21 نفر به تعداد 30 نفر افزایش یافت ش 980604XXXX21344 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/04/1398 و نامه شماره 1991/1303/1414 مورخ 20/05/1398 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسگریان لمجیری به کد ملی 128999XXXX رییس هییت مدیره شکراله رضایی به کد ملی 128346XXXX نایب رییس هییت مدیره حسین رضایی به کد ملی 129010XXXX مدیرعامل غلامرضا بهرامی لمجیری به کد ملی 128570XXXX خزانه دار رسول روهنده به کد ملی 128346XXXX منشی هییت مدیره کریم روهنده به کد ملی 129023XXXX عضو اصلی محمد رضا رضایی به کد ملی 129031XXXX عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.برابر تبصره 4 ماده 23 اساسنامه کلیه اسناد و تعهدآور با امضا دو نفر خزانه دار و مدیرعامل یا رییس یا نایب رییس و خزانه دار با مهر موسسه معتبر خواهد بود ش 980604XXXX38818 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1396 و نامه شماره 36/01/516/1414 مورخ 26/10/1396 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ف.ا.ا.اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی موسسه در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ خانه اصفهان ـ خیابان خانه اصفهان ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 793 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 819461XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید 819461XXXX ش 961110XXXX06323 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/14:

به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 06/12/1395 و نامه شماره 36/1/56/1414 مورخ 20/4/96 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اساسنامه جدید مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 30 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد ش 960514XXXX74133 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 06/12/1395 و نامه شماره 36/1/56/1414 مورخ 20/4/96 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابراهیم عسگریان لمجیری به کد ملی 128999XXXX آقای حسین رضایی به کد ملی 129010XXXX آقای کمال جمشیدی به کد ملی 129019XXXX آقای غلامرضا بهرامی لمجیری به کد ملی 128570XXXX آقای رسول روهنده به کد ملی 128346XXXX آقای محمد رضا رضایی به کد ملی 129031XXXX آقای حمید رجبی به کد ملی 129031XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای مصطفی کوشکیان اصفهانی به کد ملی 128562XXXX آقای مرتضی عسگری به کد ملی 129017XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای اکبر عسگریان لمجیری به کد ملی 128561XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خسروی به کد ملی 511057XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش 960514XXXX12963 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/1395 و نامه شماره 36/1/56/1414 مورخ 20/4/96 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابراهیم عسگریان لمجیری به کد ملی 128999XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای کمال جمشیدی به کد ملی 129019XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حسین رضایی به کد ملی 129010XXXX به سمت مدیرعامل آقای حمید رجبی به کد ملی 129031XXXX به سمت خزانه دار آقای غلامرضا بهرامی لمجیری به کد ملی 128570XXXX به سمت منشی آقای محمد رضا رضایی به کد ملی 129031XXXX به سمت عضو اصلی آقای رسول روهنده به کد ملی 128346XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ضمنا کلیه اسناد و تعهدآور با امضا دو نفر از خزانه دار و مدیرعامل یا رییس یا نایب رییس وخزانه دار با مهر موسسه معتبر خواهد بود ش 960514XXXX16990 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/11/1393 و نامه ی شماره ی 36/1/516/1414 مورخ 26/12/1393 فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رضایی به شماره ملی 129009XXXX وحسین حسن پور لمجیری به شماره ملی 128346XXXX وکمال جمشیدی به شماره ملی 129019XXXX و محمدرضا رضایی به شماره ملی 129031XXXX ورمضان ابرقویی لمجیری به شماره ملی 129012XXXX وغلامرضا بهرامی لمجیری به شماره ملی 128570XXXX و حمید رجبی به شماره ملی 129031XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و جعفر سالاری به شماره ملی 128986XXXX و رسول روهنده به شماره ملی 128346XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. و حسین رضایی به شماره ملی 129010XXXX وعبدالرحیم اسماعیل زاده به شماره ملی 128991XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 940804XXXX96270 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/11/1393 و نامه ی شماره ی 36/1/516/1414 مورخ 26/12/1393 فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رضایی به شماره ملی 129009XXXX رییس هییت مدیره وحسین حسن پور لمجیری به شماره ملی 128346XXXX مدیرعامل وکمال جمشیدی به شماره ملی 129019XXXX نایب رییس هییت مدیره و محمدرضا رضایی به شماره ملی 129031XXXX خزانه دار و رمضان ابرقویی لمجیری به شماره ملی 129012XXXX وغلامرضا بهرامی لمجیری به شماره ملی 128570XXXX منشی و حمید رجبی به شماره ملی 129031XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی موسسه با دو امضا از چهار امضای اشخاص رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره، مدیرعامل، خزانه دار و با مهر موسسه معتبر است. ش 940804XXXX61822 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/20:

به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 03/11/1393 و نامه ی شماره ی 36/1/516/1414 مورخ 26/12/1393 فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 22 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. ش 940720XXXX96177 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی