اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6066

شناسه ملی: 10980096181

تاریخ ثبت: 1389/11/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 4747168841

آدرس: و آدرس شرکت از بابل ، شرکت صنعتی منصور کنده بلوک A 4 به

تاریخ تاسیس: 1389/11/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/19:

5,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/30:

پیرو آگهی تغییرات شرکت به شماره 15346/92/03 مورخ 28/5/92 و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ 3/6/92 آدرس شرکت از بابل، شهرک صنعتی منصور کنده، بلوک 1 E 2 کدپستی 471485XXXX به آدرس: بابل، شهرک صنعتی منصور کنده، بلوک A 4 کدپستی 474716XXXX تغییر یافته و ماده مربوطه بشرح فوق اصلاح گردید، مراتب جهت درج در روزنامه رسمی آگهی می گردد. ش 1796331 رییس ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/24:

پیرو آگهی تغییرات به شماره 15346/92/03 مورخ 28/5/92 و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/12/92 محل و آدرس شرکت از بابل، شرکت صنعتی منصور کنده بلوک A 4 به کدپستی 474716XXXX به بابل، شهرک صنعتی منصور کنده میدان صنعت پلاک E 2 - 1 کدپستی 474716XXXX تغییر یافته ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. مراتب جهت درج در روزنامه رسمی آگهی می گردد. ش 1798987 رییس ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/28:

پیرو آگهی تغییرات به شماره 3456/92/03 مورخ 9/2/1392 و باستناد صورتجلسه هییت مدیره شرکت مورخ 19/5/92 خانم سیمین تقوایی شاهرودی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای علی مشهدی آقازاده وایگانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم معصومه فلاحت بیشه رضیا کلا به سمت عضو هییت مدیره شرکت تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت (چک سفته بروات) عقوداسلامی و قراردادها و همچنین نامه های عادی و اداری با امضا خانم سیمین تقوایی شاهرودی (رییس هییت مدیره و مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 1693538 ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/09:

پیرو آگهی تغییرات به شماره 17936/91/03 مورخ 25/5/1391 و باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/1/1392 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/1/1392 تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 آقای علی مشهدی آقازاده وایگانی و خانمها معصومه فلاحت بیشه رضیاکلا و سیمین تقوایی شاهرودی به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 2 آقایان عباسعلی کوچک ارمکی و اسمعیل حسن زاده سرایداری به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 برابر صورتجلسه هییت مدیره شرکت مورخ 27/1/1392 خانم معصومه فلاحت بیشه رضیاکلا به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و اقای علی مشهدی اقازاده وایگانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سیمین تقوایی شاهرودی به سمت عضو هییت مدیره شرکت تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت (چک سفته بروات) عقوداسلامی و قراردادها و همچنین نامه های عادی واداری با امضا خانم معصومه فلاحت بیشه رضیاکلا ( مدیر عامل ) همراه با مهرشرکت دارای اعتبارمیباشد. ش 1640318 ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/25:

پیرو آگهی تاسیس به شماره 48177/03 20/11/1389 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/04/1391 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/4/1391 و نامه شماره 45555 23/5/1391 اداره دارایی شهرستان بابل تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 مبلغ اسمی سهام شرکت از یکصد سهم با نام پنجاه هزار ریالی به یکصد سهم با نام پنج میلیون ریالی افزایش و سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیون ریال به پانصد میلیون ریال برابر گواهی شماره 3418 24/5/1391 بانک توسعه تعاون شعبه طالقانی به حساب بستانکاران متفرقه مسدود گردید. 2 آقایان حجت وایگانی، علی مشهدی آقازاده وایگانی و خانم سیمین تقوایی شاهرودی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 3 آقایان بهروز فلاحت بیشه رضیاکلا و اسمعیل حسن زاده سرایداری به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 برابر صورتجلسه هییت مدیره شرکت مورخ 12/04/1391 آقای حجت وایگانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و علی مشهدی آقازاده وایگانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سیمین تقوایی شاهرودی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (چک، سفته، بروات) و عقود اسلامی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضا حجت وایگانی ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت صنایع خودرو بابل پوشش کاسپین ( سهامی خاص) که در تاریخ 19/11/1389 تحت شماره 6066 و با شناسه ملی 109800XXXX1 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده، جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: تولید کفپوش داخل خودرو محصولات لاستیکی برای پوشش کف برابر مجوز شماره 36856/7019/11/1389 از سازمان صنایع و معادن استان مازندران. 2 مرکز اصلی شرکت: مازندران، بابل، شهرک صنعتی منصورکنده بلوک 12 E کدپستی: 54331 47148 3 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ( 000/000/5 ) ریال منقسم به یکصد ( 100 ) سهم با نام پنجاه هزار( 000/50 )ریالی که مبلغ پنج میلیون ریال برابر گواهی شماره 46/49711/11/89 بانک صادرات مازندران شعبه میدان آزادی به حساب جاری 010331XXXX002 شرکت واریز گردید. 5 آقایان حسین وایگانی، حامد وایگانی، حجت وایگانی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 آقایان بهروز فلاحت بیشه رضیاکلا، اسمعیل حسن زاده سرایداری به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 7 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 8 مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: برابر صورتجلسه هییت مدیره شرکت مورخ 11/11/89 اقای حسین وایگانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حامد وایگانی به سمت نایب رییس و آقای حجت وایگانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره شرکت انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهدآور و بانکی (چک، سفته، بروات) و عقوداسلامی با امضا آقای حجت وایگانی ( مدیر عامل ) و مهر شرکت و همچنین نامه های عادی و اداری با امضا آقای حجت وایگانی همراه با مهر شرکت دارای اعتبارمیباشد. ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی