اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 4618

شناسه ملی: 10700133990

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 4913814369

آدرس: استان گلستان ، شهرستان گرگان ، بخش مرکزی ، شهر گرگان ، خ اول گرگانجدید ، خیابان شهیدبهشتی ، کوچه قایم 4 -LSB- بهشت 7 -RSB- ، پلاک 29 ، طبقه همکف

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آرزو یوسفی با شماره ملی 212153XXXX با دریافت مبلغ 000/000/800/19 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ حق و سمتی در شرکت ندارند. در نتیجه سرمایه شرکت از چهل و نه میلیارد و هشتصد میلیون ریال به سی میلیارد ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. ش 981112XXXX26260 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دستور جلسه: تغییر ماده اساسنامه تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافته است و در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید ش 981112XXXX76130 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 07/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامین نبوی با شماره ملی 212151XXXX به سمت عضو هییت مدیره شهرزاد صومعه سرایی ثابت با شماره ملی 263167XXXX به سمت عضو هییت مدیره زهرا قویپور با شماره ملی 212184XXXX به سمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش 981112XXXX32958 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا قویپور با شماره ملی 212184XXXX به سمت رییس هییت مدیره سیدامین نبوی با شماره ملی 212151XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شهرزاد صومعه سرایی ثابت با شماره ملی 263167XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات وضمانت نامه و تسهیلات بانکی شرکت مجتمعا با امضا رییس هییت مدیره (خانم زهرا قویپور) و مدیر عامل (خانم شهرزاد صومعه سرایی ثابت) و نایب رییس هییت مدیره (آقای سیدامین نبوی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و سایر نامه های اداری و عادی با امضا هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981112XXXX70955 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا قویپور با شماره ملی 212184XXXX باپرداخت 000/000/200/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد. شهرزاد صومعه سرایی ثابت با شماره ملی 263167XXXX باپرداخت 000/000/600/9 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ چهل و نه میلیارد و هشتصد میلیون ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه شرکت اصلاح میگردد. ش 981025XXXX34498 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امین نبوی به کد ملی 212151XXXX با پرداخت 000/000/180/9 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 000 , 000 200 10 ریال افزایش داد. آرزو یوسفی به کد ملی 212153XXXX با پرداخت 000/000/800/19 ریال به صندوق شرکت به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد در نتیجه سهام شرکت از مبلغ 000/000/000/3 ریال به مبلغ 000/000/980/31 ریال افزایش یافت. ش 980626XXXX92329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهناز رییسی بیگ زاده محله به کد ملی 493997XXXX با دریافت 000/000/980/1 ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از شرکت دریافت و از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/980/31 ریال به مبلغ 000/000/000 30 ریال کاهش یافت. ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980626XXXX02126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از: ارزو یوسفی با کد ملی 212153XXXX و سید امین نبوی با کد ملی برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 980626XXXX07626 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امین نبوی به کد ملی 212151XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره وآرزو یوسفی به کد ملی 212153XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآورباامضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایرنامه های اداری شرکت باامضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه بامهرشرکت معتبرخواهدبود. ش 980626XXXX39466 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خانم شهناز رییسی بیگ زاده محله با شماره ملی 570953XXXX فرزند شاپور متولد 1/6/1328 به شماره شناسنامه 23 ساکن گرگان باپرداخت 000/000/980/1 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکادر آمد. 2 - آقای سید امین نبوی با شماره ملی 212151XXXX باپرداخت 000/520/019/1 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به 1 , 020 , 000 , 000 ریال افزایش داد . در نتیجه سرمایه شرکت یک میلیون ریال به سه میلیارد و پانصدو بیست هزار ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه شرکت اصلاح میگردد ش 971019XXXX46205 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سید مهدی نبوی با شماره ملی 212162XXXX با دریافت 000 , 100 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. - آقای سید ایمان نبوی با شماره ملی 212153XXXX با دریافت 000 , 420 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از سه میلیارد و پانصد و بیست هزار ریال به سه میلیارد ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه شرکت اصلاح گردید . ش 971019XXXX50526 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافته است و در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به استان گلستان ، شهرستان گرگان ، بخش مرکزی ، شهر گرگان، خ اول گرگانجدید ، خیابان شهیدبهشتی ، کوچه قایم 4 [بهشت 7 ] ، پلاک 29 ، طبقه همکف کدپستی 491381XXXX منتقل گردید. ش 971019XXXX05297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 04/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سید امین نبوی با شماره ملی 212151XXXX 2 - خانم شهناز رییسی بیگ زاده محله با شماره ملی 570953XXXX به سمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش 971019XXXX12978 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سید امین نبوی با شماره ملی 212151XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل 2 - خانم شهناز رییسی بیگ زاده محله با شماره ملی 570953XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیر برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات وضمانت نامه و تسهیلات بانکی شرکت مجتمعا با امضارییس هییت مدیره و مدیرعامل (آقای سید امین نبوی ) و نایب رییس هییت مدیره (خانم شهناز رییسی بیگ زاده محله ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . و سایر نامه های اداری و عادی با امضا هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 971019XXXX36440 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت یا مواردی به موضوع شرکت الحاق شد. تولید، بسته بندی، فروش و پخش انواع مواد شوینده، ضدعفونی کننده و پاک کننده و سفید کننده و مکمل هاو داروهای مختلف و انجام معاملات تجاری، خرید وفروش، پخش و صادرات کلیه کالاها و تولیدات مجاز بازرگانی علی الخصوص تولیدات شرکت و لوازم آرایشی و بهداشتی و شوینده و مواد شوینده و مواد شیمیایی تهیه و توزیع مواد اولیه واحد های تولیدی و صنعتی و معدنی و آلی و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات داخلی و خارجی و صندوق های قرض الحسنه، ترخیص کالا از گمرک های کشور و اخذ کارت بازرگانی برای شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات و حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی. تولید وتوزیع و پخش انواع داروها، ضدعفونی کننده ها و شوینده و پاک کننده و مکمل ها در حوزه دامپزشکی و اخذ مجوزات لازم از سازمان مربوطه و واردات و پخش و فروش مواد اولیه مورد نیاز شرکت و شرکت های دیگر در همین راستا، و صادرات محصولات تولیدی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی. تولید و توزیع و پخش انواع کود های شیمیایی و ارگانیک، سموم و مکمل های مورد استفاده در حوزه کشاورزی و باغبانی، و بسته بندی آن و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و صادرات ایجاد واحد تحقیق و توسعه و طراحی محصولات جدید و ارایه آن به بازار پس از اخذ مجوز از سازمان های ذیربط، همچنین عضویت در پارک علم و فناوری و عضویت در گروه های زیر مجموعه پارک علم و فناوری ، انجام پروژه های مشترک با دانشگاه ها و ارگان ها و سازمان های مختلف با اخذ مجوز از سازمان ذیریط و اخذ کار آموز و شرکت در رقابتهای علمی داخلی بین المللی به مدت نا محدود ـ در کلیه موارد در صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد) در نتیجه ماده دو اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد. ش 970830XXXX81196 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/12/85 شرکت مذکور عبارت (طراحی، مشاوره و اجرا، پیرامون سیستم های تصفیه آب و فاضلاب و هوا در نقاط مختلف صنعتی شهری، روستایی و خانگی و نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه های مختلف، طراحی و مشاوره و اجرا، پیرامون سیستم های استخرهای مختلف اعم از شنا و یا استخرهای تصفیه و ذخیره آب شرب و یا تمامی مصارف مربوط به طراحی و مشاوره و اجرا، پیرامون سیستم های تصفیه و ضدعفونی آب و فاضلاب و هوا در پرورش آبزیان و صنایع مربوطه و ماهیان خاویاری، طراحی و مشاوره و اجرا، پیرامون سیستم های تصفیه و ضدعفونی آب و فاضلاب و هوا در صنایع کشاورزی، طراحی و مشاوره و اجرا، پیرامون سیستم های تصفیه و ضدعفونی آب و فاضلاب و هوا در پرورش دام و طیور. طراحی و مشاوره و اجرا سیستم های خط تولید کارخانجات صنایع شیمیایی و ضدعفونی کننده های مختلف. اجرا سیستم های حفاظت محیط زیست در برابر پساب های کارخانجات صنایع شیمیایی و پتروشیمی. طراحی و مشاوره و اجرا، پیرامون استفاده از ضدعفونی کننده های مختلف در نقاط مختلف. اجرا سیستم های بازیافت زباله و فاضلاب ها. طراحی، مشاوره و اجرا خطوط تولید سیستم های تاسیسات مربوط به فرآیندهای صنایع شیمیایی و پتروشیمی سیستم های وابسته به آن صنعت. خرید و فروش دستگاههای مربوط به تمامی موارد و موضوعات کاری شرکت. طراحی، مشاوره و اجرا، پیرامون سیستم های فرابنفش (UV)، اوزون و کاربردهای آن در صنایع مختلف اجرا و طرحهای زیست محیطی اعم از طراحی، مشاوره و اجرا و حفاظت. اخذ نمایندگی از شرکت های مختلف داخلی و خارجی مربوط به موارد کاری شرکت خرید و فروش و پخش مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده های مختلف. طراحی و مشاوره و اجرا، خطوط تولید و سیستم های تاسیسات و اجرا مخازن Piping و نصب لوازم و ملزومات مربوط به شرکت های تولید ضدعفونی کننده های مختلف. کلیه سیستم های مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و هوا و موارد مربوط. کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به موضوع شرکت اضافه گردید و در نتیجه ماده دو اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. رییس ثبت اسناد و املاک گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی