اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 482811

شناسه ملی: 14005414665

تاریخ ثبت: 1394/09/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1463675356

تاریخ تاسیس: 1394/09/01

آدرس: تهران خیابان جلال آل احمد ، بلوار فرزانگان ، میثاق 2 ، پلاک 26 ، طبقه دوم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/09/01:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/01:

تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی و پردازش سریع بنیان مرصوص در تاریخ 01/09/1394 به شماره ثبت 482811 به شناسه ملی 140054XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارایه خدمات فنی و مهندسی شامل: مشاوره، طراحی، تامین، خرید و فروش و ساخت انواع سیستم ها و تجهیزات در تمامی زمینه های انجام تحلیل های عددی و انجام پروژه های متنوع علمی، فنی و یا مهندسی در حوزه بررسی و توسعه، اخذ وام و تسهیلات از بانکها ی مجاز و تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان جلال آل احمد، بلوار فرزانگان، میثاق 2 ، پلاک 26 ، طبقه دوم کدپستی 146367XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 173/1228 مورخ 30/07/94 نزد بانک پارسیان شعبهرود پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: علی صلواتی پور 007990XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و حسین صلواتی پور 432260XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و طیبه سلطانعلی 004377XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ناصرعلی خزایی به شماره ملی 330950XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد حیدری بفرویی به شماره ملی 007786XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 940901XXXX31958 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی