اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1665

شناسه ملی: 10861839057

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/01/16:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/01/05:

1,340,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/11/1398 ومجوز شماره 35225/98 27/11/98 اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین جعفری به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره دارای کد ملی 229683XXXX و آقای علیرضا نکوفر به سمت عضو هییت مدیره دارای کد ملی 255956XXXX برای مدت 5 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای آقای رامین جعفری همراه با مهر موسسه اعتبار خواهد داشت و سایر مکاتبات نیز با امضای آقای رامین جعفری و مهر موسسه صورت خواهد پذیرفت. ش 981217XXXX24957 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمود فرغت فرزند نصراله متولد 1332/9/2 به شماره شناسنامه 330 دارای کد ملی 255947XXXXبه آدرس شیراز خیابان ارم کوچه 15 پلاک 23 سهم الشرکه خود را به مبلغ 340000ریال را تماماً دریافت نموده است و از موسسه خارج گردید. سرمایه مؤسسه از مبلغ 1340000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده7 اساسنامه مؤسسه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش940331XXXX00683 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امور اجرایی مؤسسه توسط هیئت مدیره ای حداقل متشکل از 2 نفر که برای مدت (5) سال از بین مؤسسان یا خارج از اعضای مؤسس انتخاب می شوند اداره خواهد شد وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش940303XXXX24533 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رامین جعفری فرزند محمد علی متولد 1353/3/29 شماره شناسنامه 64 دارای کد ملی 229683XXXX به آدرس شیراز خیابان قصردشت کوچه 1 پلاک 1 با پرداخت 340000ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکا درآمد. سرمایه مؤسسه از مبلغ 1000000 ریال به 1340000 ریال افزایش یافت و ماده 7 اساسنامه مؤسسه به شرح مذکور اصلاح و مدیرعامل یا هیات مدیره اقرار به دریافت وجه افزایش سرمایه نمود. ش940310XXXX30449 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی