اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 405742

شناسه ملی: 10320560681

تاریخ ثبت: 1390/03/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: تصفیه به نشانی تهران تهران سعادت آباد خیابان سرو غربی بعد از چهارراه سرو پلاک 113 طبقه چهار واحد 4

کد پستی: 1998135451

تاریخ تاسیس: 1390/03/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/16:

1,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و ابراهیم علی خانی کد ملی 378222XXXX به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید. آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، بعد از چهارراه سرو، پلاک 113 ، طبقه چهار، واحد 4 ، کدپستی 199813XXXX تعیین گردید 0 پ 960212XXXX38629 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/12/1394 و در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 2XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 2000 سهم 500000 ریالی بی نام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. پ 950206XXXX24441 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابراهیم نورانی لیسار شماره ملی 263175XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای جواد حمیدی جم شماره ملی 006302XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ 950206XXXX37906 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محرم بخشی کد ملی 006481XXXX بسمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره آقای غلامرضا عموزاد خلیلی کد ملی 218004XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای مجید سرخوش سرکندی کد ملی 623943XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند -حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورییس هییت مدیره متفقا" همراه بامهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد 0 پ 950206XXXX32964 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقایان محرم بخشی کد ملی 006481XXXX ، مجید سرخوش سرکندی کد ملی 623943XXXX ، غلامرضا عموزاد خلیلی کد ملی 218004XXXX پ 950206XXXX07245 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهدی سید مطهری دارای کد ملی 004363XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای محمد رضا نظری دارای کد ملی 005138XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمدتقی صادقی دارای کد ملی 007190XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل، چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی، اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ 931020XXXX94434 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید. عبدالحسین محبت فرد کد ملی 006698XXXX به سمت بازرس اصلی و سید مجتبی پرپینچی کد ملی 012330124 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1714690 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/5/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران برزگران به شماره ملی 008376XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 25/5/1393 به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا نظری به شماره ملی 005138XXXX و آقای سید مهدی سیدمطهری به شماره ملی 004363XXXX و آقای محمدتقی صادقی به شماره ملی 007190XXXX تا تاریخ 25/5/1393 . در تاریخ 3/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/02/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1/12/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران برزگران به شماره ملی 008376XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 1/12/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX و آقای محمدتقی صادقی به شماره ملی 007190XXXX تا تاریخ 1/12/1392 . در تاریخ 10/2/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/12/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدتقی صادقی به شماره ملی 007190XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدتقی صادقی به شماره ملی 007190XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 10/2/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد 2000 سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/20 ریال منقسم به دوهزار سهم 000/000/10 ریالی که تعداد دوهزار سهم آن بی نام می باشد. درتاریخ 4/7/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیر بلالی به شماره ملی 006357XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدتقی صادقی به شماره ملی 007190XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدتقی صادقی به شماره ملی 007190XXXX به سمت مدیر عامل 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 14/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران بزرگران به شماره ملی 008376XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 4/5/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر بلالی به شماره ملی 006357XXXX و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX و آقای محمدتقی صادقی به شماره ملی 007190XXXX تا تاریخ 4/5/1392 . در تاریخ 22/5/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/3/1390 تحت شماره 405742 و شناسه ملی 103205XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/3/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از پخش پلاستیک قیر و لوازم آرایشی بهداشتی موادغذایی فرآورده های چوبی و طراحی مهندسی و سلولزی صنایع ساختمانی بتنی و کلیه فرآورده های فلزی و آهنی و واردات و صادرات قطعات خودورهای سبک و سنگین و پوشاک خرید و فروش و واردات و صادرات موارد فوق الذکر و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی گشایش اعتبارات برای شرکت شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین الملی و اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران سعادت آباد بلوار سرو غربی بعد از چهارراه سرو پ 113 واحد 3 کدپستی 198813XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/20 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای امیر بلالی به شماره ملی 006357XXXX به سمت عضو هییت مدیره 35 آقای مهران برزگران به شماره ملی 008376XXXX به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به سمت عضو هییت مدیره 55 آقای محمدتقی صادقی به شماره ملی 007190XXXX به سمت عضو هییت مدیره 65 آقای محمدتقی صادقی به شماره ملی 007190XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی