اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 414

شناسه ملی: 10460122530

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/8/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اخذ تسهیلات و ضمانت نامه بانکی به ماده 22 اساسنامه الحاق گردیدوماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش940817XXXX91829 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ هییت امنا از 11 نفر به 7 نفر کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. 2 ـ دارندگان حق امضا اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهدآور و قراردادها را هییت مدیره تعیین می کندومادهمربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش 940807XXXX72500 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای ناصر نصیری به شماره ملی 9 ـ 338375 ـ 428 به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ خانم شهلا خطیبی به شماره ملی 8 ـ 467970 ـ 428 به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای امیر حسین نصیری به شماره ملی 0 ـ 0680210 ـ 427 . به سمت خزانه دار 4 ـ خانم فایزه خلفی به شماره ملی 7 ـ 0301317 ـ 427 به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ آقای مرتضی نصیری به شماره ملی 2 ـ 487849 ـ 428 . به سمت منشی هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل خانم شهلا خطیبی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ش 940807XXXX66402 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت برگزاری دوره های آموزش کارکنان دولت پس از اخذ مجوزهای لازم.و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: *اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 3 فصل 30 ماده و 18 تبصره تصویب گردید. ش 940615XXXX87596 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * خانم زهرا داغدار به شماره ملی 7 ـ 441152 ـ 428 به سمت بازرس اصلی خانم فریده آهنی به شماره ملی 2 ـ 469447 ـ 428 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب شد. * ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه منتهی به سال. 1393 مورد تصویب قرار گرفت. * اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب به قرار ذیل انتخاب گردیدند: * آفای ناصر نصیری به شماره ملی 9 ـ 338375 ـ 428 *خانم شهلا خطیبی به شماره ملی 8 ـ 467970 ـ 428 *آقای امیر حسین نصیری به شماره ملی 0 ـ 068021 ـ 427 *خانم فایزه خلفی به شماره ملی 7 ـ 030131 ـ 427 . *آقای مرتضی نصیری به شماره ملی. 2 ـ 4878492 ـ 428 ش 940615XXXX02553 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت به " دانش پویان صبای زنجان " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940615XXXX65898 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 28/08/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 28/08/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر نصیری و خانم شهلا خطیبی و خانم زهرا دیزجیان اصل و آقای مرتضی نصیری و خانم فایزه خلفی تا تاریخ 28/08/1393 . 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر نصیری بسمت رییس هییت مدیره و خانم شهلا خطیبی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زهرا دیزجیان اصل بسمت عضو هییت مدیره و آقای مرتضی نصیری بسمت منشی هییت مدیره و خانم فایزه خلفی بسمت خزانه دار و خانم شهلا خطیبی بسمت مدیرعامل. 3 ـ کلیه قراردادها و اوراق بهادار بانکی با امضای مشترک ناصر نصیری و شهلا خطیبی با مهر موسسه معتبر خواهد بود. در تاریخ 09/09/1391 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/4/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم شهلا خطیبی به سمت رییس هییت مدیره و آقای ناصر نصیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم حمیرا خطیبی به سمت خزانه دار و خانم سهیلا خطیبی به سمت منشی هییت مدیره و و خانم شهلا خطیبی به سمت مدیر عامل . 3 کلیه قراردادها و اوراق بهادار بانکی با امضای دو امضا از سه امضا رییس هییت مدیره خزانه دار و مدیر عامل با مهر موسسه معتبر خواهد بود. در تاریخ 21/4/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی