اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11900

شناسه ملی: 10760394431

تاریخ ثبت: 1391/08/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/08/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/08/21:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 03/09/1399 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای میثم غلامی مله به شماره ملی 209222XXXX و آقای حسینعلی غلامی مله به شماره ملی 216217XXXX و آقای جان بخش شهبازی کوتناِیی به شماره ملی 216159XXXX تا تاریخ 03/09/1399 . - 2 خانم روشنک فلاح به شماره ملی 214211XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم سیده ربابه هاشمی به شماره ملی 501088XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - 3 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970907XXXX44763 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 03/09/1399 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میثم غلامی مله به شماره ملی 209222XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسینعلی غلامی مله به شماره ملی 216217XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جان بخش شهبازی کوتناِیی به شماره ملی 216159XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسینعلی غلامی مله به شماره ملی 216217XXXX به سمت مدیرعامل. - 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد آقای میثم غلامی مله(رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970907XXXX12262 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/21:

شرکت فوق در تاریخ 21/8/91 شماره ثبت 11900 و شناسه ملی 107603XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 21/8/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: مشاوره در زمینه دامپروری شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی از موسسات مالی و اعتباری و بانکها خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات سراسر کشور اخذ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و هر نوع کاری که با موضوع شرکت در ارتباط باشد در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان مازندران شهر ساری بلوار خزر بعد از جهاد کشاورزی شهرستان ساری 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 19187/171 مورخ 14/8/91 نزد بانک کشاورزی شعبه ساری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای جان بخش شهبازی کوتنایی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای حسینعلی غلامی مله به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای میثم غلامی مله به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای میثم غلامی مله به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای آقای جان بخش شهبازی کوتنایی (رییس هییت مدیره) باتفاق آقای میثم غلامی مله ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری شرکت با امضای آقای میثم غلامی مله ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم روشنک فلاح به عنوان بازرس اصلی 28 خانم سیده ربابه هاشمی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی