اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 385

شناسه ملی: 10530076689

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان فارس شهرستان نی ریز بخش مرکزی دهستان رستاق آبادی مرغداری اصغرنیک فر جاده نی ریز به جعفراباد کوچه مرغداری نیک فر پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 7491163731

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در نتیجه محل شرکت از ادرس قبلی به آدرس استان فارس ـ شهرستان نی ریز ـ بخش مرکزی ـ دهستان رستاق ـ آبادی مرغداری اصغرنیک فر ـ جاده نی ریز به جعفراباد ـ کوچه (مرغداری نیک فر) ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کد پستی 749116XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 970412XXXX41456 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر نکوفر به شماره ملی 255907XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای علیرضا نکوفر به شماره ملی 255956XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم زهرا نکوفر به شماره ملی 255986XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت آقای اصغر نکوفر (مدیرعامل و رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر و نامه ها و مکاتبات اداری با امضا آقای اصغر نکوفر (مدیرعامل و رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره ) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 970412XXXX35845 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: آقای اصغر نکوفر به شماره ملی 255907XXXX و علیرضا نکوفر به شماره ملی 255956XXXX و خانم زهرا نکوفر به شماره ملی 255986XXXX برای مدت دو سال به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ خانم نرجس حکمت آرا به کد ملی 255958XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای احسان نکوفر به کد ملی 255958XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه نی ریزان فارس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970412XXXX41331 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی