اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 209

شناسه ملی: 10530051609

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/05/1398 بموجب مجوز شماره 47354/41 ـ 4/6/98 اداره حمل و نقل تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای علی پورسلیمانی به شماره ملی 247035XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا پور سلیمانی به شماره ملی 247178XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و اقای محمد پور سلیمانی به شماره ملی 247178XXXX به سمت عضو هییت مدیره و اقای حسن باقری نژاد فرد به شماره ملی 246008XXXX ( خارج از سهامداران و اعضا هییت مدیره ) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت هییت مدیره ( تا تاریخ 21/01/1400 ) انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل آقای حسن باقری نژاد فرد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980623XXXX92909 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/05/1398 بموجب مجوز شماره 47354/41 ـ 4/6/98 اداره حمل و نقل تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت بموجبه شماره مکانیزه 139803XXXX147000231 به " حمل و نقل سلیمان بار جهرم " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980623XXXX08508 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/01/1398 بموجب مجوز شماره 4258/41 ـ 27/1/98 اداره حمل و نقل تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ باستناد مواد 39 و 40 قانون تجارت نقل وانتقال سهام در شرکتهای سهامی از موارد داخلی شرکت می باشد لذا از موارد آگهی نیست. ـ ماده 11 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: حداکثر سهمی که هر عضو می تواند خریداری نماید محدودیتی نخواهد داشت. ش 980224XXXX04855 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/01/1398 بموجب مجوز شماره 4258/41 ـ 27/1/98 اداره حمل و نقل تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای محمد پور سلیمانی به شماره ملی 247178XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای علی پورسلیمانی به شماره ملی 247035XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای رضا پور سلیمانی به شماره ملی 247178XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل آقای محمد پور سلیمانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980224XXXX16107 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/01/1398 بموجب مجوز شماره 4258/41 ـ 27/1/98 اداره حمل و نقل تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی پورسلیمانی به شماره ملی 247035XXXX و آقای رضا پور سلیمانی به شماره ملی 247178XXXX و آقای محمد پور سلیمانی به شماره ملی 247178XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ اقای فرشاد پور سلیمانی به شماره ملی 246001XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین پور سلیمانی به شماره ملی 246032XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه اخبار جهرم جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 980224XXXX42649 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/06/1395 بموجب مجوز شماره 9931/41 - 16/6/95 اداره حمل و نقل جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل محتشمی به شماره ملی 247023XXXX و آقای محمدناصر محتشمی به شماره ملی 247063XXXX و خانم زهره مطیع اله به شماره ملی 247088XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - خانم نرگس مطیع اله به شماره ملی 247123XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید مطیع اله به شماره ملی 247080XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960117XXXX25429 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/06/1395 موجب مجوز شماره 9931/41 - 16/6/95 اداره حمل و نقل جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای ابوالفضل محتشمی به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره خانم زهره مطیع اله به سمت رییس هییت مدیره آقای محمدناصر محتشمی به سمت نایب رییس هییت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل آقای ابوالفضل محتشمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960117XXXX61245 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی