اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1343

شناسه ملی: 10480065372

تاریخ ثبت: 1385/07/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/07/26

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان صادق سعیدی به شماره ملی 460988XXXX و محمدعلی سعیدی به شماره ملی 002370XXXX وخانم محبوبه محبوبی به شماره ملی 004261XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. خانمها سپیده محمدی به شماره ملی 008148XXXX و فریبا باب الحوایجی به شماره ملی 005764XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش 971103XXXX85418 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم محبوبه محبوبی بسمت رییس هییت مدیره وآقای محمدعلی سعیدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای صادق سعیدی بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات ،قراردادها و عقوداسلامی وسایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل (آقای صادق سعیدی)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971103XXXX90103 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سپیده محمدی به شماره ملی 008148XXXX و خانم فریبا باب الحوایجی به شماره ملی 005764XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش 960504XXXX97921 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازمحل مطالبات حال شده از مبلغ 6 . 000 . 000 . 000 ریال به 60 . 000 . 000 . 000 ریال افزایش یافت در نتیجه سرمایه شرکت از 600 . 000 سهم 10 . 000 ریالی به 6 . 000 . 000 سهم 10 . 000 ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به این شرح اصلاح گردید. ش 960504XXXX72378 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم محبوبه محبوبی بشماره ملی: 004261XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ آقای سیدعلی اکبر سیدمیرزا جانی بشماره ملی: 004239XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای صادق سعیدی بشماره ملی: 004239XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی وسایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل (آقای صادق سعیدی)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951014XXXX33835 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای صادق سعیدی به شماره ملی 460988XXXX وآقای سیدعلی اکبر سیدمیرزا جانی به شماره ملی 004239XXXX وخانم محبوبه محبوبی به شماره ملی 004261XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 ـ خانم سپیده محمدی به شماره ملی 008148XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم فریبا باب الحوایجی به شماره ملی 005764XXXX به ترتیب به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 951014XXXX05130 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف: آقای محمدرضا سعیدی بشماره ملی 460988XXXX به عنوان رییس هییت مدیره، خانم محبوبه محبوبی بشماره ملی 004261XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره، آقای سید علی اکبر سید میرزاجانی بشماره ملی 004239XXXX به عنوان عضو هییت مدیره، آقای صادق سعیدی بشماره ملی 460988XXXX به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضا / عضو غیر موظف)، برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از جمله چک،سفته،برات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل (صادق سعیدی) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 941013XXXX55267 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای محمدرضا سعیدی به شماره ملی 004239XXXX 2 - خانم محبوبه محبوبی به شماره ملی 004261XXXX 3 - آقای سید علی اکبر سید میرزا جانب به شماره ملی 004239XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 -خانم سپیده محمدی بشماره ملی 008148XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم فریبا باب الحوایجی بشماره ملی 005764XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 941013XXXX14578 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/2/91 و صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/2/91 تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: 1 ـ نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت. 2 ـ سرمایه شرکت 000/000/000/6 ریال با پرداخت 000/000/750/5 به 000/000/000/6 ریال افزایش یافته است. 3 ـ آقای محمدرضا سعیدی، سید علی اکبر میرزا جانی و خانم محبوبه محبوبی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 ـ خانم کیانا زارعیان به عنوان بازرس اصلی و فریبا باب الحوایجی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. 5 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند. 6 ـ آقای محمدرضا سعیدی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و سید علی اکبر سید میرزا جانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد به مجوز شماره 32888 مورخ 22/10/90 سازمان صنعت و معدن و تجارت استان سمنان و بصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/90 بموضوع فعالیت شرکت فرآوری نگهداری بسته بندی و صادرات میوه و مغزهای آجیلی و ایجاد سردخانه زیر صفر و بالای صفر جهت نگهداری کلیه مواد غذایی و میوه اضافه گردید در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه اصلاح و تکمیل گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/6/89 به موضوع شرکت (تولید و توزیع نان صنعتی) افزوده شد. لذا ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. رییس ثبت گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فرآورده های لبنی ریحانه (با مسیولیت محدود) در تاریخ 26/7/85 تحت شماره 1343 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی و آشامیدنی، شیر و فرآورده های لبنی، شیرخشک، واردات و صادرات مواد غذایی و مواد اولیه مورد مصرف در صنایع غذایی، واردات و صادرات ماشین آلات صنعتی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و اخذ تسهیلات و وام از بانکها در جهت اهداف شرکت 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: گرمسار، ایوانکی، جاده آبسرد، جنب کارخانه نمک امین و رامین، روبروی روستای کرک، صندوق پستی 1155 - 35915 4 - سرمایه شرکت: مبلغ دویست میلیون ریال نقداً پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار گرفت. 5 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقای محمد رضا سعیدی به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای سید علی اکبر سید میرزاجانی به عنوان رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی