اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10360049975

تاریخ ثبت: 1388/09/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/09/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/09/04:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/09/13:

شرکت فوق در تاریخ 4/9/1388 تحت شماره 3580 و شناسه ملی 103600XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/9/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی وب سایت و فناوری اطلاعات و ارتباطات و راه اندازی خطوط پرسرعت اینترنت و کافی نت و واردات و صادرات لوازم کامپیوتر و شرکت در مناقصه های دولتی و غیر دولتی و خرید و فروش کامپیوتر و نصب و اجرای شبکه های کامپیوتری و پشتیبانی و نگهداری تجهیزات با استفاده از سرمایه و نیروی کار مهارت و تخصص اعضا انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت و سایر موارد مندرج در ماده سه اساسنامه 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان خراسان شمالی شهر بیرجند خوسف بلوار شهید بهشتی جنب اداره پست 4 سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال می باشد که مبلغ 3600000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 313 مورخ 28/7/1388 نزد بانک ملی شعبه خوسف پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم صدیقه کمیلی به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای سعید رضایی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 خانم ام البنین کمیلی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 45 آقای وحید رضایی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند 5 5 آقای وحید رضایی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای وحید رضایی ( مدیر عامل ) و خانم صدیقه کمیلی (رییس هییت مدیره) و در غیاب رییس هییت مدیره (خانم صدیقه کمیلی) با امضای آقای سعید رضایی (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای وحید رضایی ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم ناهید رضایی به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای مسعود رضایی چهکند به عنوان بازرس علی البدل رییس ثبت اسناد و املاک بیرجند واحد ثبتی بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی