اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 12520

شناسه ملی: 10100483788

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 36 نفر

کد پستی: 1378789596

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله 17 شهریور خیابان شمشاد خیابان پرچین پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد قایمی اصل کد ملی 423083XXXX به سمت رییس هییت مدیره ؛ به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین شناسه ملی 103204XXXX6 آقای محمود قطمیر کد ملی 181719XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ؛ به نمایندگی از شرکت همکاران راهپویان همتا شناسه ملی 103207XXXX9 آقای محمد جواهری ضامن جانی کد ملی 053414XXXX به سمت عضو هییت-مدیره ؛ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش شناسه ملی 108615XXXX4 آقای سیدمحمدعلی ناصری نیا کد ملی 483993XXXX به سمت عضو هییت-مدیره ؛ به نمایندگی از شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامی تجارت الماس شناسه ملی 140041XXXX2 آقای علیرضا رحیمی رحیم بیگلو کد ملی 006957XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل ؛ به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید شناسه ملی 101031XXXX1 برای باقی مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند: هییت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیر عامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آیین نامه مصوب شرکت)؛ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی؛ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد؛ تعیین میزان استهلاک ها؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت؛ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضا متّفق رییس هییت مدیره و مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضا ثابت یکی از دو نفر مدیر عامل یا رییس هییت مدیره، به همراه امضا عضو دیگری از هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و نامه های اداری با امضا مدیر عامل و در غیاب وی، با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981017XXXX55637 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه 2 شرکت در آدرس: استان تهران ، شهرستان اسلامشهر ، بخش مرکزی ، شهر اسلامشهر، احمدآباد مستوفی ، خیابان گلستان 1 ، جاده احمد آباد مستوفی ، پلاک - 843 ، طبقه همکف کدپستی: 331311XXXX به مدیریت اقای محمد میرزا حسینی هرندی به شماره ملی 006666XXXX تاسیس گردید. پ 971107XXXX95658 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی 103204XXXX6 با نمایندگی عبداله عسگری به کد ملی 005142XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی 103207XXXX9 با نمایندگی محمد میرزا حسینی هرندی به کد ملی 006666XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی 108615XXXX4 با نمایندگی داریوش فرزی به کد ملی 005015XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامی تجارت الماس به شناسه ملی 140041XXXX2 با نمایندگی اکبر محمدوند کلوجه به کد ملی 636885XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی 101031XXXX1 با نمایندگی علیرضا رحیمی رحیم بیگلو به کد ملی 006957XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مابقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. هییت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آیین نامه مصوب شرکت) - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات - تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد - تعیین میزان استهلاک ها - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضا متفق رییس هییت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضا ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هییت مدیره، به همراه امضا عضو دیگری از هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت و مکاتبات و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب وی، با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله 17 شهریور-خیابان شمشاد-خیابان پرچین-پلاک 0 -طبقه همکف- کدپستی 137878XXXX تغییر یافت. شعبه شرکت به آدرس تهران- سعادت آباد – خیابان علامه جنوبی – خیابان شهید حق طلب پلاک 51 - کدپستی: 199796XXXX منحل گردید. اکبر محمدوند کلوجه به شماره ملی 636885XXXX به عنوان مدیر شعبه یک انتخاب گردید. پ 970708XXXX57847 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله عسگری به شماره ملی 005142XXXX به سمت رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی 103204XXXX6 ، محمد میرزا حسینی هرندی به شماره ملی 006666XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی 103207XXXX9 ، داریوش فرزی به شماره ملی 005015XXXX به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی 108615XXXX4 ، اکبر محمدوندکلوجه به شماره ملی 636885XXXX به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامی تجارت الماس به شناسه ملی 140041XXXX2 ، علیرضا رحیمی رحیم بیگلو به شماره ملی 006957XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی 101031XXXX1 تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضا متّفق رییس هییت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور ، با امضا ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هییت مدیره ، به همراه امضا عضو دیگری از هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب وی ، با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی، ـ نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آیین نامه مصوب شرکت) ، ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع ، ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ، ـ تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی و واخواست اوراق تجارتی ، ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد ، ـ تعیین میزان استهلاک ها ، ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت شعبه شرکت به نشانی تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان علامه جنوبی ـ خیابان شهید حق طلب پلاک 51 ـ کدپستی 199796XXXX به مدیریت اقای علیرضا رحیمی رحیم بیگلو به شماره ملی 006957XXXX تاسیس و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ 970431XXXX28857 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/3/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی 103204XXXX6 ، شرکت حامی تجارت الماس به شناسه ملی 140041XXXX2 شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی 101031XXXX1 شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی 108615XXXX4 شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی 103207XXXX9 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 970431XXXX83531 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد قایمی اصل به کد ملی 423083XXXX به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی 103204XXXX6 به سمت رییس هییت مدیره آقای محمود قطمیر به کد ملی 181719XXXX به نمایندگی از شرکت حامی تجارت الماس به شناسه ملی 140041XXXX2 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سعید پورزادی به کد ملی 043902XXXX به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی 108615XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره آقای اکبر محمد وندکلوجه به کد ملی 636885XXXX به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی 101031XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره آقای علیرضا رحیمی رحیم بیگلو به کد ملی 006957XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی 103207XXXX9 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضا متفق رییس هییت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضا ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به همراه امضا یکی از دو نفر آقایان محمود قطمیر یا سعید پورزادی و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب وی، با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ هییت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: ـ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی، ـ ـ نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آیین نامه مصوب شرکت)، ـ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، ـ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، ـ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، ـ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد، ـ ـ تعیین میزان استهلاک ها، ـ ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. پ 961118XXXX07547 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا معماری به کد ملی 413094XXXX به سمت رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی 103204XXXX6 علی میرزایی به کد ملی 413293XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی 103207XXXX9 عبدالرضا ناصحی فر به کد ملی 200200XXXX به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی 108615XXXX4 سعید محرابیان به کد ملی 005237XXXX به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت حامی تجارت الماس به شناسه ملی 140041XXXX2 رضا افشار طونیان به کد ملی 003687XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی 101031XXXX1 تعیین گردیدند. ـ هییت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آیین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضا متّفق رییس هییت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضا ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هییت مدیره، به همراه امضا عضو دیگری از هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب وی، با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960725XXXX78782 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آدرس شرکت به: تهران، کیلومتر 5 بزرگراه فتح بلوار 17 شهریور (شادآباد) کوچه پرچین مجتمع الماس، بلوک 5 ، ورودی شمال شرقی، طبقه اول، واحد 7 کدپستی 137878XXXX تغییر یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ شعبه شرکت به آدرس: استان تهران، شهرستان پیشوا، بخش جلیل آباد، دهستان جلیل آباد، شهرک صنعتی پیشوا، میدان صنعت خیابان ابوترابی مجتمع شرکت صنایع فلزی ایران کدپستی 338612XXXX تاسیس گردید. پ 960313XXXX93536 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/09:

آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران سهامی عام به شماره ثبت 12520 و شناسه ملی 101004XXXX8 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جناب آقای محسن سجادی نیا ش م 392116XXXX به سمت رییس هییت مدیره؛به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین ش م 103204XXXX6 و جناب آقای عباسعلی قاسمی ش م 083908XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ؛به نمایندگی از شرکت حامی تجارت الماس ش م 140041XXXX2 و جناب آقای مجید حیدری به ش م 428486XXXX به سمت عضو هییت مدیره ؛به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید ش م 101031XXXX1 و جناب آقای عبدالرضا ناصحی فر ش م 200200XXXX به سمت عضو موظف هییت مدیره به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش ش م 108615XXXX4 و جناب آقای فریبرزنژاد دادگر به ش م 003938XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت همکاران راهپویان همتا ش م 103207XXXX9 ـ هییت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آیین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضا متّفق رییس هییت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضا ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هییت مدیره، به همراه امضا عضو دیگری از هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب وی، با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950922XXXX75123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی 103204XXXX6 ـ شرکت حامی تجارت الماس به شناسه ملی 140041XXXX2 ـ شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی 101031XXXX1 ـ شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی 108615XXXX4 ـ شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی 103207XXXX9 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ 941201XXXX99729 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی 103204XXXX6 به نمایندگی محمدرضا پور ضیایی به شماره ملی 060103XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ شرکت حامی تجارت الماس به شناسه ملی 140041XXXX2 به نمایندگی علی جهانگیری به شماره ملی 158014XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی 101031XXXX1 به نمایندگی محسن اسکندری به شماره ملی 387479XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی 108615XXXX4 به نمایندگی عبدالرضا ناصحی فر به شماره ملی 200200XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی 103207XXXX9 به نمایندگی فریبرز نژاد دادگر به شماره ملی 003938XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضا متّفق رییس هییت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضا ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هییت مدیره، به همراه امضا عضو دیگری از هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب وی، با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آیین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. پ 941201XXXX71933 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/93 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی 101005XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی 101001XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. اعضای هییت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت باتیس سازان الماس به شناسه ملی 101028XXXX3 و شرکت افق افروز ایما به شناسه ملی 103203XXXX0 و شرکت نارا پروتیین ایرانیان به شناسه ملی 101026XXXX9 و شرکت گروه خدماتی نگاه پایتخت به شناسه ملی 101026XXXX2 و شرکت نماد سازه جنوب به شناسه ملی 108608XXXX4 پ 940817XXXX62251 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا پورضیایی به ک.م 060103XXXX به سمت رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت باتیس سازان الماس به شناسه ملی 101028XXXX3 و آقای هاشم گرامی منفرد به ک.م 003335XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت افق افروز ایما به شناسه ملی 103203XXXX0 و آقای فریبرز نژاد دادگر به ک.م 003938XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت نماد سازه جنوب به شناسه ملی 108608XXXX4 و آقای علی جهانگیری به ک.م 158014XXXX به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت نارا پروتیین ایرانیان به شناسه ملی 101026XXXX9 و آقای محسن اسکندری به ک.م 387479XXXX به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه خدماتی نگاه پایتخت به شناسه ملی 101026XXXX2 تعیین شدند. هییت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آیین نامه مصوب شرکت) ، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضا متّفق رییس هییت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضا ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هییت مدیره، به همراه امضا عضو دیگری از هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب وی، با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940707XXXX66279 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل"طراحی و ساخت انواع مبدل های حرارتی و کولرهای هوایی و کلیه دستگاه های تهویه مطبوع و حرارت مرکزی و تولید انواع لوله های فین دار و پره دار، اجرای تاسیسات برق و مکانیکال و سیستم های حرارتی و برودتی و فعالیت در زمینه تولید، خرید و فروش و انجام خدمات پس از فروش کلیه قطعات و کالاهای صنایع واحد نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی و نیز ارایه خدمات فنی و مهندسی و طراحی، احداث و راه اندازی و راهبری و بهره برداری و نگهداری و تعمیرات اساسی انواع نیروگاه های تولید برق و انرژی و پالایشگاه ها و سایر صنایع وابسته و خدمات فنی و مهندسی و طراحی و ساخت انواع مخازن استیل و مخازن تحت فشار"(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم)به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940510XXXX77116 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد قافله باشی با کد ملی 004268XXXX به نمایندگی از شرکت افق افروز ایما با شناسه ملی 103203XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره آقای هاشم گرامی منفرد با کد ملی 003335XXXX به نمایندگی از شرکت گروه خدماتی نگاه پایتخت با شناسه ملی 101026XXXX2 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای امیرحسین رضایی کلج با کد ملی 007125XXXX به نمایندگی از شرکت مبین سازه پارند با شناسه ملی 103202XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره آقای محمدرضا پورضیایی با کد ملی 060103XXXX به نمایندگی از شرکت ناراپروتیین ایرانیان با شناسه ملی 101026XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره آقای فریبرز نژاددادگر با کد ملی 003938XXXX به نمایندگی از شرکت نماد سازه جنوب با شناسه ملی 108608XXXX4 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره یا با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشدو سایر نامه های اداری با امضامدیرعامل یا یک نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 931001XXXX11970 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی 101005XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی 053414XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 930705XXXX17653 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد قافله باشی شماره ملی 004268941 به نمایندگی از شرکت افق افروز ایما ش م 103203XXXX0 ـ آقای عبداله مرادی لارمایی شماره ملی 209139XXXX به نمایندگی از شرکت نگاه پایتخت ش م 101026XXXX2 ـ آقای امیر حسین رضایی شماره ملی 007125XXXX به نمایندگی از شرکت مبین رایان پارند ش م 103202XXXX2 ـ آقای ایمان صداقت گالشکلامی شماره ملی 270980XXXX به نمایندگی از شرکت ناراپروتیین ایرانیان ش م 101026XXXX9 ـ آقای فریبرز نژاد دادگر شماره ملی 003938XXXX به نمایندگی از شرکت نماد سازه جنوب ش م 108608XXXX4 انتخاب شدند آقای سید محمد قافله باشی به شماره ملی 004268941 به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای عبداله مرادی لارمایی به شماره ملی 209139XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای امیر حسین رضایی به شماره ملی 007125XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای ایمان صداقت گالشکلامی به شماره ملی 270980XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای فریبرز نژاد دادگر به شماره ملی 003938XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره با دو امضا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره دارای اعتبار می باشدو سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا یک نفر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930705XXXX36933 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت افق افروز ایما ( سهامی خاص) به شناسه ملی 103203XXXX0 و شرکت نارا پروتیین ایرانیان ( سهامی خاص) به شناسه ملی 101026XXXX9 و شرکت نماد سازه جنوب ( سهامی خاص) به شناسه ملی 108608XXXX4 و شرکت مبین رایان پارند به شناسه ملی 103202XXXX2 و شرکت خدماتی نگاه پایتخت (مسیولیت محدود) به شناسه ملی 101026XXXX2 پ 1726464 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن سجاد ی نیا به شماره ملی 392116XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالله مرادی لارمایی به شماره ملی 209139XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فریبرز نژاددادگر به شماره ملی 003938XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و آقای وحیدرضا فعال اوغانی به شماره ملی 006234XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین ممبینی به شماره ملی 481887XXXX به سمت عضو هییت مدیره. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا یک نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1726463 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/10/86 حجت اله قاجار به نمایندگی از شرکت جهان سرو ساعی بسمت رییس هییت مدیره و میثم بابایی به نمایندگی از شرکت نیکسازان بسمت عضو هییت مدیره و محمود گلی بسمت نایب رییس هییت مدیره و حسین فردمنش بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و علیرضا بیان الحق بسمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با رییس هییت مدیره و علیرضا بیان الحق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 3/10/86 آقایان محمود گلی ـ علیرضا بیان الحق ـ حسین فردمنش ـ شرکت جهان سرو ساعی و شرکت نیکسازان به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 29/5/84 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/83 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 6/7/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1382 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/12/24:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/7/82 شرکت مزبور که در تاریخ 10/12/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/81 بتصویب رسید. 2 - سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/04/13:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/3/82 آقای محمدرضا بابایی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری شاهد به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین یوسف زاده به عنوان نماینده شرکت ذخیره شاهد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین فردمنش به عنوان نماینده شرکت بازرگانی شاهد به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقایان جهانفر کوششیان و شعبان آذین به سمت اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی