اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4266

شناسه ملی: 10530168152

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 7153673517

آدرس: استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز ، پل الزهرا ، کوچه 13 رازی -LSB- 16 الزهرا -RSB- ، بلوار الزهرا ، پلاک 0 ، طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/07/1397 ومجوزشماره 198859/97 2 ـ 6/10/97 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز،پل الزهرا، کوچه 13 رازی[ 16 الزهرا]، بلوار الزهرا، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 715367XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 971104XXXX12659 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/01/1396 و تاییدیه شماره 219503/96 مورخ 28/12/96 از اداره تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام اکبری رییس هییت مدیره و خانم مژگان حاتمی نایب رییس و آقای محمد عجم نوازی به سمت منشی هییت مدیره و آقایان علیرضا عالم گیر و محسن ابراهیمی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. ـ آقای محمد عجم نوازی فرزند ابراهیم به سمت مدیرعامل(باحفظ سمت) برای مدت سه سال انتخاب گردید. ـ کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهدآور بانکی ازقبیل: چک، سفته، برات و اوراق بهاداربا امضا ثابت آقای محمد عجم نوازی (مدیرعامل) باتفاق آقای شهرام اکبری (رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان با تفاق خانم مژگان حاتمی (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه ها با امضا آقای محمد عجم نوازی (مدیرعامل) و شهرام اکبری (رییس هییت مدیره) ومهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970229XXXX15550 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/12/1395 و تاییدیه شماره 219503/96 مورخ 28/12/96 از اداره تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت در 57 ماده و 29 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 970229XXXX78278 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/12/1395 و تاییدیه شماره 219503/96 مورخ 28/12/96 از اداره تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی عملکردی سال 1394 مطرح وتصویب شد. 1 محمد عجم نوازی و شهرام اکبری و علیرضا عالمگیرعالم مژگان حاتمی محسن ابراهیمی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و پویا رحیمی و نرجس شرقی و افسانه رفیعی به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. شکوه اقبال فرد وکورش قایدی نفر اول به عنوان بازرس اصلی و نفر دوم به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسا ل مالی 96 انتخاب شدند. ش 970229XXXX50332 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی