اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 2124

شناسه ملی: 10260211780

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/09:

بموجب نامه شماره 71722/22/20 مورخ 4/9/92 استانداری و برابر صورت جلسات مجمع عادی، فوق العاده و هییت مدیره مورخ 26/9 و 3/10/91 که در تاریخ 7/9/92 به این اداره واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شراره ضرابی کد ملی 128801XXXX به سمت رییس، مهناز مرادمند کد ملی 128797XXXX به سمت نایب رییس، بتول لطف اله خواجویی کد ملی 128225XXXX به سمت مدیر عامل ، زهره سهران کد ملی 128673XXXX به سمت خزانه دار، سهیلا جزایری کد ملی 129112XXXX ، آسوده صنعتی زاده کد ملی 129102XXXX ، شهره سیامکی کد ملی 128167XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و مهین رحمتی کد ملی 128789XXXX و راضیه منصوری کد ملی 129106XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره از تاریخ 26/9/91 برای مدت دو سال انتخاب شدند و سهیلا صامتی کد ملی 128170XXXX و شهلا رنجبر کد ملی 128459XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره و با مهر موسسه معتبر است. در ماده 19 اساسنامه تعداد اعضای اصلی به 7 نفر و اعضای علی البدل به 2 نفر تغییر یافت؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 9/9/1392 تکمیل گردید. ش 101500XXXX114636XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی