اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 132

شناسه ملی: 14008942154

تاریخ ثبت: 1398/11/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 8533144745

تاریخ تاسیس: 1398/11/03

آدرس: استان اصفهان شهرستان تیران و کرون بخش مرکزی شهر رضوانشهر منطقه 2 کوچه شهیدسیدعباس افضلی 8 خیابان شهدا 9 پلاک 41 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/03:

تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه حضرت قایم عج رضوانشهر درتاریخ 03/11/1398 به شماره ثبت 132 به شناسه ملی 140089XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : اهداف موسسه عبارتند از : الف -کلیات : کمک به نیازمندان و درماندگان در خصوص معیشت و زندگی - کمک به بیماران نیازمند -کمک به جوانان نیازمند در شرف ازدواج - کمک در انجام امور عام المنفعه - کمک به سالمندان و از کار افتادگان ب: روش اجرای هدف : جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی از افراد خیر بومی و غیر بومی - تشویق افراد به وقف اماکن در جهت کمک به هزینه های خیریه مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان تیران و کرون ، بخش مرکزی ، شهر رضوانشهر، منطقه 2 ، کوچه شهیدسیدعباس افضلی 8 ، خیابان شهدا 9 ، پلاک 41 ، طبقه همکف ،کدپستی 853314XXXX دارایی اولیه موسسه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 200000000 ریال می باشد که از سوی هییت موسس تماما پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است. اولین مدیران : احمد اذری به شماره ملی 549907XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، حسنعلی فرقانی اسفیدواجانی به شماره ملی 549944XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ،ابراهیم فرقانی به شماره ملی 549956XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره ، علی قاسمی به شماره ملی 549907XXXX به سمت عضو هییت مدیره ، عبداله افشاری به شماره ملی 005391XXXX به سمت خزانه دار ، سیدمصطفی حسینی به شماره ملی 005596XXXX و سیدمحمد میرباقری به شماره ملی 006089XXXX به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره تا تاریخ 01/10/1399 انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اسامی بازرسین : فاطمه علوی به شماره ملی 549956XXXX به سمت بازرس اصلی و وحید حقانی بایی به شماره ملی 568990XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد. * به استناد نامه شماره 9480/1/2029 مورخ 12/10/1397 صادره از فرمانداری شهرستان تیران و کرون ش 981105XXXX35234 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی