اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3371

شناسه ملی: 14000109897

تاریخ ثبت: 1384/12/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/12/18

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/08/1393 تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 کریم ایموری به شماره ملی 423001XXXX و سجاد زمانی نصر آباد علیا به شماره ملی 423175XXXX و مختار قنبریان منصور آباد به شماره ملی 423029XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. ـ 2 امید کرمی به شماره ملی 426966XXXX به سمت بازرس اصلی و فرشاد حسینی بیاره به شماره ملی 423080XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 930829XXXX61708 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/08/1393 تغییرات ذیل اتخاذ شد: کریم ایموری به شماره ملی 423001XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و سجاد زمانی نصر آباد علیا به شماره ملی 423175XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مختار قنبریان منصور آباد به شماره ملی 423029XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری با امضا کریم ایموری (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است ش 930829XXXX03471 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/12/13:

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 30/10/85 شرکت انبوه سازان نهرگاه ( سهامی خاص) به شماره ثبت 3371 که در تاریخ 7/11/85 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل صورت گرفت: 1 - فرزاد حسینی با واگذاری نود سهم از سهام خود به خانم زهره حسینی و سه سهم به فرشاد حسینی بیاره و سه سهم به کامبیز بنی آدم از شرکت خارج گردید. 2 - امید کرمی به سمت بازرس اصلی و هومن ایموری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 - فرشاد حسینی به سمت مدیر عامل و زهره حسینی به سمت رییس هییت مدیره و کامبیز بنی آدم به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و نامه های عادی و اداری با امضای زهره حسینی و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/12/22:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت انبوه سازان نهرگاه ( سهامی خاص) که در مورخه 18/12/84 تحت شماره 3371 در دایره ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده است. جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محل استان آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: راه، ساختمان، تاسیس ات و تجهیزات 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت شرکت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: یاسوج، روبروی بیمارستان امام سجاد 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که کل مبلغ آن نقداً به حساب جاری شماره 7070891 نزد بانک سپه شعبه چمران و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 5 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقای فرشاد حسینی بیاره به سمت مدیر عامل و آقای فرزاد حسینی به سمت رییس هییت مدیره و کامبیز بنی آدم به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند و حق امضای کلیه اسناد رسمی و نامه های بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات به امضای فرزاد حسینی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. 6 - امید کرمی به سمت بازرس اصلی و هومن ایموری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 7 - نام مدیر عامل و حدود و اختیارات ایشان: فرشاد حسینی بیاره و اختیارات ایشان طبق مفاد اساسنامه شرکت می باشد. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی