اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 234

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره و هییت امنا مورخ 5/7/87 موسسه مذکور تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید: 1 آقای رحمان صادقی به عنوان رییس هییت مدیره آقای غلامعلی صادقی به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای حمزه علی صادقی به عنوان مدیر عامل آقای براتعلی صادقی به عنوان قایم مقام مدیر عامل آقای صادق صادقی به عنوان خزانه دار خانم فریده ابراهیمی به عنوان منشی هییت مدیره همگی به عنوان اعضای اصلی خانم عارفه صادقی و خانم سکینه صادقی به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا آقای صادق صادقی و آقای رحمان صادقی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 2 خانم رقیه صادقی به عنوان بازرس اصلی و خانم معصومه یوسفی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هیئتمدیره امنا مورخه 25/4/85 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای رحمان صادقی بعنوان رئیس هیئتمدیره آقای غلامعلی صادقی بعنوان نایب رئیس هیئتمدیره آقای حمزه علی صادقی بعنوان مدیرعامل آقای براتعلی صادقی بعنوان قائممقام مدیرعامل آقای صادق صادقی بعنوان خزانهدار خانم سکینه صادقی بعنوان عضو هیئتمدیره آقای کریم ابراهیمی بعنوان عضو هیئتمدیره همگی بعنوان اعضای اصلی خانم فریده ابراهیمی و عارفه صادقی بعنوان اعضای علیالبدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهاءدار و بانکی با امضاء آقایان رحمان صادقی و صادق صادقی همراه با مهر موءسسه معتبر میباشد. خانم رقیه صادقی بعنوان بازرس اصلی خانم معصومه یوسفی بعنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/11/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره و هییت امنا مورخ 31/1/83 شرکت مذکور تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید و در تاریخ 22/10/84 در دفاتر ثبت شرکتها تکمیل امضا گردید. 1 - آقایان رحمن صادقی به عنوان رییس هییت مدیره آقای غلامعلی صادقی به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای حمزه علی صادقی به عنوان مدیر عامل آقای براتعلی صادقی به عنوان قایم مقام مدیر عامل خانم فریده ابراهیمی به عنوان منشی هییت مدیره آقای صادق صادقی به عنوان خزانه دار همگی به عنوان اعضای اصلی خانم عارفه صادقی و خانم سکینه صادقی به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا آقایان رحمان صادقی و صادق صادقی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 2 - خانم رقیه صادقی به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم ابراهیمی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی