اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 18713

شناسه ملی: 10380342632

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 24 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/12/1396 و نامه شماره 37998 مورخ 30/2/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید. ش 970307XXXX74399 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/01/1397 و نامه شماره 38002 مورخ 30/2/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ احمد ابراهیمی مقدم 521943531 و محسن حاج خلیلی 094048XXXX و حسن جانی 093382XXXX به عنوان اعضای هییت تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب و محمدرضا علوی 094060XXXX به عنوان ناظر هییت تصفیه برای مدت دوسال انتخاب گردید ش 970307XXXX91684 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/07:

به استناد صورتجلسه هییت تصفیه مورخ 14/01/1397 و نامه شماره 38002 مورخ 30/2/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ احمد ابراهیمی مقدم 521943531 به سمت رییس و مدیر اجرایی هییت تصفیه و محسن حاج خلیلی 094048XXXX به سمت نایب رییس هییت تصفیه و حسن جانی 093382XXXX به سمت منشی هییت تصفیه انتخاب شدند 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت احمد ابراهیمی مقدم (مدیر اجرا) و متغیرمحسن حاج خلیلی یا حسن جانی و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای احمد ابراهیمی مقدم (مدیر اجرا)و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش 970307XXXX56434 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/08/27:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 13/3/89 شرکت مزبور واصله به تاریخ 15/8/89 ضمن تصویب استعفای دسته جمعی اعضای هییت مدیره به ابتدای ماده 3 اساسنامه موضوع شرکت کلمه اکتشاف الحاق یافت و نیز تعداد اعضای اصلی 1 هییت مدیره از سه نفر به هفت نفر و علی البدل هییت مدیره از یک نفر به دو نفر افزایش یافت و تعداد بازرسان نیز از سه نفر اصلی و سه نفر علی البدل به دو نفر اصلی و یک نفر علی البدل کاهش یافت و طبق صورتجلسه مجمع عموی عادی مورخ 13/3/89 شرکت مزبور واصله به تاریخ 15/8/89 ، ضمن تصویب صورتهای سال مالی 88 و بودجه پیشنهادی 89 ، آقایان سیدمحمدرضا علوی و حسن بخشی به سمت بازرسان اصلی و ابوالقاسم متقی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال و آقایان محمد وفایی و ناصر جهان و محسن حاج خلیلی و حمید رسولی و نبی اله عسگری و حسن جانی و احمد ابراهیم مقدم به سمت اعضای اصلی و آقایان عباس گنجی و محمد رجبی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/3/89 آقایان محسن حاج خلیلی به سمت رییس هییت مدیره و آقای ناصر جهان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن جانی به سمت منشی هییت مدیره و آقای حمید رسولی به سمت مدیر عامل برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضای ثابت حمید رسولی و آقایان محسن حاج خلیلی (رییس هییت مدیره) یا ناصر جهان (نایب رییس) و مهر شرکت و اوراق عادی با امضای حمید رسولی ( مدیر عامل ) به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/19:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 13/4/87 واصله به تاریخ 7/6/88 ضمن تصویب صورتهای مالی سال 86 و بودجه سال 87 آقایان حسین رجبی نیازآبادی و حسین رافعی و علی گنجی به سمت بازرسان اصلی و آقایان وهاب رجایی و رضا میدانی و محمدرضا قمری به سمت بازرسان علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/3/88 تعداد اعضای هییت مدیره از 7 نفر اصلی و 3 نفر علی البدل به 3 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل کاهش یافت و تعداد بازرسین از 3 نفر اصلی و 3 نفر علی البدل به 1 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل کاهش یافت و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/3/88 شرکت مزبور تصویب صورتهای سال مالی 87 و بودجه پیشنهادی سال 88 ، آقایان احمد ابراهیمی مقدم و محمد وفایی و علی گنجی به سمت اعضای اصلی و آقای دلاور احمدیان به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 21/4/88 آقای احمد ابراهیمی مقدم به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی گنجی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد وفایی به سمت منشی هییت مدیره و آقای احمد ابراهیمی مقدم به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت آقای احمد ابراهیمی مقدم و علی گنجی یا محمد وفایی به همراه مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی با امضای آقای احمد ابراهیمی مقدم به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی