اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4814

شناسه ملی: 10980240891

تاریخ ثبت: 1390/04/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 8714919143

آدرس: در واحد ثبتی کاشان به نشانی استان اصفهان شهرستان کاشان بخش مرکزی شهر کاشان شهید مطهری کوچه شهید محمد رضا رضوانی -LSB- هفتم -RSB- کوچه رضوان -LSB- دوم -RSB- پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1390/04/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/13:

1,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی کاشان به نشانی استان اصفهان - شهرستان کاشان - بخش مرکزی - شهر کاشان-شهید مطهری-کوچه شهید محمد رضا رضوانی [هفتم]-کوچه رضوان [دوم]-پلاک 0 -طبقه همکف-کدپستی 871491XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 970129XXXX24115 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فرش مدیران کاشان سهامی خاص که در تاریخ 13/4/1390 تحت شماره 4814 و با کد شناسه ملی 109802XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تولید فرش و آنچه مربوط به موضوع شرکت می باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: کاشان، شهرک صنعتی راوند، بلوار شماره 4 کدپستی 53391 87317 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/1 ریال منقسم 150 سهم 000/10 ریالی بانام که مبلغ 000/525 ریال آن طی گواهی شماره 171/16300/53 مورخه 2/4/1390 بانک تجارت شعبه معلم کاشان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان محمد جواد صانعی طاهری عضو و به سمت رییس هییت مدیره و مهدی اسماعیلی طاهری عضو و به سمت نایب رییس هییت مدیره و احمد صانعی طاهری عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : برابر قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت 8 بازرس اصلی و علی البدل شرکت: به ترتیب آقای مهدی سعیدی طاهری و انسیه سعیدی طاهری برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی