اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7786

شناسه ملی: 10740068900

تاریخ ثبت: 1388/02/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/02/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/02/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/2/1388 تحت شماره 7786 و شناسه ملی 107400XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 16/2/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: حل کالا از مبدا شهرستان خرم آباد بخش چگنی به سایر نقاط کشور برابر مقررات و دستورالعمل های صادره از طرف سازمان حمل و نقل پایانه ها. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان لرستان، شهر خرم آباد کیلومتر 22 جاده کوهدشت روبروی پادگان تیپ 2 ارتش. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 19105/3201 مورخ 9/2/1388 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه خرم آباد پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم مهوش بابا عباسی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم خدیجه طولابی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محمد جواد طولابی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای محمد جواد طولابی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و غیره باامضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ آقای سید احسان طاهری به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 2 ـ خانم مریم فرهمند به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی