اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 421278

شناسه ملی: 10320735364

تاریخ ثبت: 1390/12/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1834165483

آدرس: تصفیه به نشانی تهران شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بوستان گلبن 12 پلاک 13

تاریخ تاسیس: 1390/12/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/11/25:

66,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/09:

100,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید محمد جمشیدی( 006940XXXX ) به عنوان مدیر تصفیه تعیین شدند و محل تصفیه به نشانی تهران شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بوستان گلبن 12 پلاک 13 کدپستی: 183416XXXX انتخاب شد پ 931013XXXX09149 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا و هییت مدیره مورخ 25/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جمشیدی و آقای رضا آذرم سا 2 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد جمشیدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا آذرم سا به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا آذرم سا به سمت مدیر عامل . 3 نشانی شرکت از استان تهران واحد شهرقدس به استان تهران واحد تهران به نشانی جدید استان تهران شهر تهران شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بوستان گلبن 12 پلاک 13 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. شرکت 5 آقای محمد جمشیدی با دریافت مبلغ 000/000/1 ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/33 ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/66 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 16/12/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1623680 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/3/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ شهرقدس ابتدای خ کاووسیه ابتدای خ زاگرس جنب شرکت هپکو پ 110 کدپستی 335179XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 5/4/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/13:

شرکت فوق در تاریخ 9/12/1390 تحت شماره 421278 و شناسه ملی 103207XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/12/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: فعالیت در زمینه کلیه امور خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تولید، توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی پس از اخذ مجوزهای لازم، سرمایه گذاری و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، احداث شعبه در سراسر کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ثبت سفارش و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایشها، سمینارها و نمایشگاههای عمومی و تخصصی. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران شمس آباد بالاتر از میدان ملت کوچه شهید نانکلی پلاک 19 طبقه اول کدپستی 166595XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای رضا آذرم سا به شماره ملی 005825XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محمد جمشیدی به شماره ملی 006940XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای سعید گرشاسبی به شماره ملی 005837XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای سعید گرشاسبی به شماره ملی 005837XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی