اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 470

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/12/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/12/01

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 1/12/87 تحت شماره 470 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: امورپیمانکار در زمینه جنگلداری ـ درخت کاری ـ بهسازی و اصلاح اراضی ـ آبخیزداری ـ آبخانداری ـ مالچ پاشی ـ تثبیت شنهای روان ـ عملیات به زراعی: کاشت، داشت، برداشت، ـ محصولات عمده و استراتژیک ـ مرتع داری: ایجاد مرتع دست کاشت ایجاد فضای سبز و نگهداری آن ـ امور دامپروری: شامل طیور گاوداری ـ زنبورداری ـ گوسفنداری ـ شیلات و نظایر آن برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی ـ مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی ـ تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی ـ تسطیح و لوله گذاری اراضی (پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح) 2 ـ موسسین شرکت: 1 ـ محمد طیرانی صفریان 2 ـ علیرضا اخروی 3 ـ محمدحسین گزیدری 3 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: سرخس ـ بلوار امام جواد ـ جنب پمپ بنزین الغدیر 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ 000/350 ریال آن طی گواهی شماره 318/679/1714 مورخه 4/1/87 بانک کشاورزی شعبه سرخس پرداخت گردیده است. 6 ـ اولین مدیران شرکت: آقایان محمد طیرانی صفریان ـ علیرضا اخروی ـ محمدحسین گزیدری سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای علیرضا اخروی بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین گزیدری بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد طیرانی صفریان بسمت مدیرعامل شرکت انخاب شدند. 7 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. 8 ـ اساسنامه شرکت در 63 ماده و 6 تبصره به تصویب رسیده است. 9 ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیداحسان تقوی رضوی زاده بسمت بازرس اصلی و آقای برات امام بخش پور بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گریدند. ثبت اسناد و املاک سرخس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی