اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 28863

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/12/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/12/05

آدرس: مشهد خیابان بهار هویزه 2

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/12/05:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 21/11/86 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت خانم ها عصمت ربانی فرد و شهین قویدل بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و با توجه به انتقال سهام و خروج خانم سمیه محمدزاده از عضویت هییت مدیره آقای جعفر حسین زاده کفاش بسمت عضو اصلی جدید هییت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هییت مدیره انتخاب گردید و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 21/11/86 آقای جعفر حسین زاده کفاش بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای علیرضا محمدزاده اصفهانی نژاد بسمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی باامضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/12/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 5/12/85 تحت شماره 28863 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: خدمات نظافتی و پشنیبانی اداری رفت و روب معابر تهیه سرویس ایاب و ذهاب و طبخ غذا خدمات کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار شبکه) و تایپ و تکثیر. 2 موسسین شرکت: سمیه محمدزاده اصفهانی نژاد و وحید محمدزاده اصفهانی نژاد و علیرضا محمدزاده اصفهانی نژاد . 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود. 4 مرکز اصلی شرکت: مشهد خیابان بهار هویزه 2 پلاک 100/5 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی بانام که مبلغ کل آن طی گواهی شماره 537 مورخه 21/11/85 بانک ملی ایران شعبه میدان بسیج مشهد پرداخت گردیده است. 6 اولین مدیران شرکت خانم سمیه محمدزاده اصفهانی نژاد و آقایان وحید محمدزاده اصفهانی نژاد و علیرضا محمدزاده اصفهانی نژاد به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که خانم سمیه محمدزاده اصفهانی نژاد به سمت رییس هییت مدیره و آقای وحید محمدزاده اصفهانی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمیه محمدزاده اصفهانی نژاد به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. 8 اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره بتصویب رسیده است. 9 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت میباشد. 11 بازرس اصلی و علی البدل: آقای جعفر حسین زاده کفاش به سمت بازرس اصلی و خانم عصمت ربانی فرد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی